Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalayabilmeleri  için; ‘Yazma, Okuma, Dinleme ve Konuşma' becerileri kazanmalarının yanı sıra İngilizceyi anlamaları ve aktif kullanmaları, üst düzey düşünme becerileri ve öğrenme eğilimlerini kazanmaları  amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İngilizce derslerimiz; 21.Yüzyıl becerilerini kapsayan içerikle, derinlemesine düşünen, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, değişen teknolojiyi sürekli takip eden, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilecek bireyler yetiştirmek hedefi ile işlenmektedir.
 
İngilizce programımız; öğrencilerimizin düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü olarak belirli düzeyin üzerinde akıcı ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Dil edinimleri dijital platformlarla, hikayeler ve makalelerle zenginleştirilmiştir. Dolayısıyla her öğrenciye, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen olanaklar sağlanmıştır.
 
Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım durumları ve proje çalışmaları ile değerlendirilmektedir. 8.sınıfta İngilizce eğitimi Liselere Geçiş Sistemi olan LGS hazırlık çalışmaları ile ciddi bir ivme kazanır. Bu süreçte öğrencilerimiz hiçbir şekilde etüt, kurs ve özel derse ihtiyaç duymazlar. Gerekli olan eksik tamamlama çalışmaları soru çözüm saatleri, deneme sınavları ve etüt çalışmaları okul içinde yapılmaktadır.
 
PROGRAMLAR
 
Eğitim sistemimizin asıl hedeflerinden biri 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip dünya ile aynı dili konuşan öğrencilerimizi, bu hedefimiz doğrultusunda geleceğe hazırlamaktır. 21. yüzyıl becerilerinde 4C olarak bilinen Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication (Eleştirel düşünme, Yaratıcılık, İş birliği, iletişim) ile öğrencilerimizin problem çözme, yaratıcı düşünme, takım çalışmalarına açık olma ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirme yetilerinin arttırılması için gerekli çalışmaları derslerimizde kitaplarımız, ders içi ve dışı etkinliklerimiz, kulüplerimiz, ödevlerimiz ile destekleyerek sağlamaktayız.
 
İngilizceyi anlama ve dili kullanma düzeylerini, ‘yazma, okuma, dinleme ve konuşma’ becerileri aracılığı ile geliştirmeye devam eden öğrencilerimiz; dil bilgisi derslerini belli konu başlıkları ve alıştırmalar altında işlerler. İngilizce öğretmenleri eşliğinde, yazılı ve sözlü sunumlarla, okuma, analiz etme ve orijinal metinleri kavrama becerilerini geliştirirler. 
 
OXFORD INTERNATIONAL CURRICULUM
“OXFORD ULUSLARARASI MÜFREDATI”
 
Oxford Uluslararası Müfredatı; Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından geliştirilmiş, öğretme ve öğrenmeye yeni bir yaklaşım sunan uluslararası bir müfredattır. Program, öğrencilerin gelecekte akademik, kişisel ve kariyer başarılarını sağlayabilmeleri için gerekli olan “İyi Olma Hali -Farkındalık”,“Sosyal ve Duygusal Öğrenme”, “Küresel Beceriler” ve “Yaşam Becerileri” müfredatlarını programlarına dahil tek uluslararası programdır. Merkezine, öğrencilerin eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini yerleştirmiştir.
 
 
İngilizce programına dahil edilecek olan Küresel Beceriler ve İyi Olma Hali- Farkındalık programının içeriği kısaca aşağıdaki gibidir:
 
GLOBAL SKILLS- Küresel Beceriler
 
Küresel Becerilerin temel amacı, güçlendirilmiş 21. yüzyıl öğrenenlerini yetiştirmektir. Yabancı dil öğreniminde, öğrencilerin güçlü bir şekilde iletişim kurmalarını amaçlayan, birlikte eleştirel düşünerek çözüm odaklı bir yaklaşım ile günümüz gelişmelerini ele alan, iletişimleri güçlü bireylerin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak bir müfredat içeriğine sahiptir.
 
Hızla değişen ve gelişen modern bir dünyada yaşadığımız gerçeğini göz önüne alarak, her öğrencinin başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyabileceği becerileri kazandırmayı, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi günümüzün önemli becerilerini her bir öğrenci için erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır.
 
WELLBEING- İyi Olma Hali – Farkındalık (Fiziksel-Sosyal-Duygusal-Akademik)
 
Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde sıkça bahsedilen ve eğitim müfredatlarına dahil edilmeye başlanan fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik iyi olma hali öğrencilerin gelişimlerine birebir katkı sağlar. Bu programın uygulanmasıyla sadece öğrencilerin değil aynı zamanda öğretmenlerin, velilerin ve yöneticilerinin de yaşamlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Sağlıklı beden, sağlıklı zihin ve sağlıklı iletişim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve bu alışkanlıkların süreç içerisinde desteklenmesi fazlası ile önem teşkil etmektedir. Sosyal, Duygusal ve Akademik İyi Olma Hali–Farkındalık  öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve idarecilerin gelecek yaşamlarında uygulayabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlar. 
 
KULÜPLER
 
JMUN KULÜBÜ
 
JMUN (Junior Model United Nations), ortaokul öğrencilerimizin yabancı dili en etkili şekilde kullanmalarını sağlayan bir platformdur. Öğrencilerimiz, JMUN kulübünde yaptıkları çalışmalarda Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alarak hazırlık yapar, Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun nasıl işlediğini bir parlamento oluşturarak, yaşayarak öğrenir ve kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederek o ülkelerin sorunlarına (eğitim, çevre, açlık, çocuk ve kadın hakları, yoksulluk, vb.)  çözüm getirir ve geliştirirler. 
 
Katıldıkları kulüp ve JMUN çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz insanları ve sorunları farklı bakış açıları ile anlayabilir, küresel konuları tartışabilir, diğer ülkelerle ortak konular üzerine uzlaşarak, sonuç ve raporlarını hazırlayabilirler. Tüm etkinliklerin dünya dili olan  İngilizceyi kullanarak yapıldığı organizasyonda öğrencilerimize çözüm üretme fırsatı da yaratmaktadır.
 
DESTİNATİON IMAGİNATİON (DI)
 
Destination Imagination programı, takım halinde görev alan öğrencilerin anlık, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini güçlendiren etkin bir kulüptür. Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları ve olaylara farklı bakış açıları geliştirmelerini hedeflediğimiz kulübümüzde, STEM (Science, Technology, Engineering, Math) hizmeti öğrenimini bir araya getirirken öğrenciler, takımlarında eğlenmelerine, risk almalarına, odaklanmalarına ve zorluklarla baş etmeleri konusunda desteklenirler.
 
 
Öğrencilerimiz seçtikleri görev ve konuya ilişkin çözümler üretmek için takımlarıyla birlikte araştırma yapar, tasarlar ve uygularlar. Görevleri ile ilgili çalışmaların her aşamasında, (problemleri değerlendirdikleri ve gelişimlerini gözlemledikleri yaratıcı süreçte) İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz DI çalışmalarında sabır, esneklik, başkalarına ve fikirlerine saygı ve iş birliğine dayalı problem çözme sürecini öğrenirler.
 
Programda görev alan öğrenciler, sunumlarını önce ulusal platformda (ülke turnuvasında) yaparlar, dereceye girmeleri halinde de, sunumlarını, davet edildikleri ‘’Dünya Finalleri’’nde gerçekleştirirler.
 
WORLD SCHOLARS CUP (WSC)
 
Dünya’da kırktan fazla ülkede gerçekleşen, “World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler Kupası), üç etaptan oluşan uluslararası bilgi yarışmasıdır. 
 
Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak, öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. 
 
Odaklanılan çalışmada; farklı kültürleri bir araya getirerek bugüne ve geleceğe ait düşünceler ve durumlarla ilgili münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırılır. Yarışma, küresel öğrenme festivaline dönüşen bir turnuva niteliği taşır.
 
Turnuva, dört temel bölümden oluşur:
  • The Scholar’s Challenge, 
  • Collaborative Writing, 
  • The Team Debate, 
  • The Scholar’s Bowl
Bazı turnuvalarda bahsi geçen bölümlere ek olarak,  sosyal ve akademik  bölümler de yer alır. Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen bölgesel turnuvada ilk 10’a giren takımlar, haziran ayı sonunda düzenlenen  Dünya Turnuvası’ na katılmaya hak kazanırlar. Bu turnuvada başarılı olan öğrenciler ise kasım ayında Yale Üniversitesinde düzenlenen “Tournament of Champions”a (Şampiyonlar Turnuvasına) katılma hakkını elde ederler.
 
ENGLISH DRAMA 
 
Yabancı dil öğretiminde öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenciye deneyim ve yaşantı kazandırılması çok önemlidir. Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem olan drama çalışmaları kültürel öğelerin aktarımıyla da sentezlenen keyifli bir sürece dönüşür.
 
Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyen okulumuzda, öğrencilerimizi İngilizce tiyatro etkinliğimizle, öğrendikleri dili eğlenerek ve yaşayarak kullanma fırsatı tanınmaktadır. ‘’English Drama ’’ öğrencilerin dil becerilerinin sanat faaliyetleri ile gelişmesine katkı sağlamak amacı ile gerçekleştiren bir çalışmadır. Kulübümüzde öğrenciler önemli değerleri içselleştirerek ve eğlenerek öğrenirler.  Bu çalışmalar, öğrencinin empati yeteneğinin, yaratıcılığının, estetik ve sanatsal yönünün gelişmesine katkı sağlar. Öğrenciye  sosyal duyarlılık ve özgüven kazandırır. Ayrıca drama detaylı bir ön hazırlık gerektirdiğinden, öğrenci sınırlı ders süresinin dışında da yabancı dile ek zaman ayırmış olur. Sene sonunda ise öğrencilerimiz bir sene boyunca çalıştıkları oyunu sahneleyerek arkadaşları ve öğretmenleriyle yetenekleri ve verdikleri emekleri paylaşırlar. 
 
DERS DIŞI ETKİNLİKLER
 
SPELL EVENT
 
Öğrencilerimizin dünya çapında sıklıkla kullanılan kelimeleri öğrendikleri ve bu kelimeleri pekiştirip tekrar etmeleri amacıyla yapılan Spell Event, kelimeleri doğru yazmaları ve rahat anlamaları için onlara destek olan bir aktivite programıdır. Öğrenciler yarışmaya katılacakları kelimelerin listelerini alarak, yarışmaya hazırlanırlar, yarışmaya defter ve kalemsiz girerek kelimelerin ve  harflerinin doğru söylemi üzerine yarışırlar. 
 
MY SCHOOLS NETWORK 
 
Tüm Dünyada birçok okulda öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılan ve son derece güvenli bir eğitim platformu olan “My Schools Network”; öğrencilerin ortak dil olan İngilizce’yi kullanarak, otantik materyaller üreterek paylaşmalarını sağlamak, değişik kültürleri tanımak ve kendi kültürümüzü onlara tanıtabilmektir.
 
CAMBRIDGE PENFRIENDS
 
Cambridge Penfriends etkinliğinde başka bir okul ile bağlantı kurarak öğrenciler mektup alış-verişi yaparlar. Bu sayede İngilizce yazma, okuma, anlama gibi iletişim kurma becerilerini desteklenir. İngilizce öğrenmenin canlandırıcı bir deneyim olması için Cambridge Penfriends’e kayıtlı binlerce öğrencinin İngilizceyi geliştirmelerine ve güvenli bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olunur.
 
KÜTÜPHANEDE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ
 
Öğrenciler kütüphanede İngilizce kitap okuyarak değerlendirirler ve projelendirirler.
 
ULUSLARARASI DİL OLİMPİYATLARI
 
HİPPO
 
Her yıl belirli tarihlerde düzenlenen Hippo Uluslararası Dil Olimpiyatları,  40’tan fazla ülkede, 70.000’den fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşmektedir.  Gate House Awards ve Mizzou İnternational tarafından desteklenen yarışmaya ortaokul öğrencileri katılmaktadır.  Öğrencilerimiz girdikleri bu sınavdan uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanırlar. 
 
Hippo Uluslararası Dil Olimpiyatları, İngilizce dili  vasıtasıyla  kültürlerin ve insanların bir araya gelerek kaynaşmasını ve diyalog kurmasını hedefler. Hippo Sınavı çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Çeyrek final okullarda, yarı final Hippo Sınav merkezlerinde, final aşaması ise İtalya - Venedik’ te gerçekleşir.

 


Sınav Koleji Ortaokulu öğrencileri, kolej bünyesinde verilen özgün eğitim sayesinde uluslararası yarışmalarda başarı sertifikaları alırlar. Öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılarak yaptıkları çalışmalar dışında, İnteraktif İngilizce günleriyle de sene boyunca her ay farklı bir ürüne imza atarlar. 
 
 
 
ORTAOKUL İNGİLİZCE ÖDEV SİSTEMİ 
 
HAFTA SONU ÖDEVLERİ /  WEEKEND WORKSHEET 
 
Öğrencilerimizin haftalık konu tekrarlarını yapmaları ve dönem içinde olacakları sınavlara hazırlanmaları için hazırladığımız hafta sonu çalışma kâğıtlarımız tüm sınıflarımıza Cuma günü verilir, Pazartesi günü ilk derste cevaplanarak geri bildirim sağlanır.
 
TATİL ÖDEVLERİ 
 
Quarter Break Pack (Ara Tatil Ödevleri), Winter Break Fun (Sömestr Ödevi) ve Summer Break Pack (Yaz Tatili Ödevi) olarak her yıl hazırlanır.
 
HOME-SCHOOL CONNECTION 
 
Öğrencilerimizin okul içerisinde kullandığı İngilizce becerilerini, okul dışında günlük hayatlarında da kullanmalarını desteklemek amacıyla, derslerimizle bağlantılı olarak verilen proje, video ve sunum ödevleridir.
 
EXTENSIVE READER PROJECTS / KİTAP OKUMA PROJELERİ
 
Öğrencilerimize İngilizce kitap okutarak, İngilizce anlama yetilerini geliştirmenin yanı sıra okuduğu kitapla ilgili her kitap bitiminde proje verilmektedir. Bu projeler ile öğrencinin kitabı detaylı okuması, okurken anlaması ve İngilizce okuma ve anlamasının hızlanması hedeflenir.
 
 
ONE-MINUTE-TALK
 
Ders içi ve ders dışı seçilen konulardan, öğrencilerin yaratıcılıklarını göstererek İngilizce iletişim becerilerinin arttırılması için öğrencilerimizin öncesinde hazırlık yapması beklenen 1 dakikalık konuşma etkinliğinde, öğrencilerin birbirlerine saygı duymalarını, fikirlerini özgürce beyan etmelerini, özgüvenlerinin yerine getirilmesi hedeflenir.
 
ONLINE PLATFORMS / ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLAR
 
Öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde ve evde kullandıkları dijital kütüphaneler ile hem bilgilendiren hem de hayal güçlerini geliştiren, kurgusal (fiction) ve kurgusal olmayan (non-fiction) tarzda birçok kitap ve otantik materyale kolayca erişim sağlayabilirler. Bu sayede okurken görsellerle yaratıcılıklarını ve kelime dağarcıklarını genişletme fırsatı yakalarlar. Haftalık raporlamalarla  öğrencilere geri bildirim verilir.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12