Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

STEM NEDİR?

stem-nedir--1.jpg

STEM Nedir? 

STEM içinde çeşitli bilim dalları barındıran bir eğitim türüdür. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan, onları cesaretlendiren, öğrendikleri bilgileri şekillendirmeye müsade eden ve önceden öğrendikleri bilgileri yenileriyle pekiştirmelerini sağlayan bir eğitim modeli olarak karşımıza çıkmaktadır.

21. yüzyıl öğrenci merkezli eğitim sisteminde, teknoloji ile bağlantılı herşey öğrencilerin ilgisini çekmektedir. STEM eğitimine gösterilen ilgi ile bu eğitim son yıllarda yayılım göstermektedir. Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarında verilen STEM eğitimi ve STEM etkinlikleri ile öğrencilerin 'Üreten Bireyler' haline gelmesi amaçlanmaktadır.
 
STEM Açılımı Ne Anlama Gelir?
STEM kelimesi;
SCIENCE -Bilim
TECHNOLOGY - Teknoloji
ENGİNEERING - Müdendislik
MATHEMATICS - Matematik kelimelerinin baş harflerinden oluşur.
 
STEM Eğitiminin içeriklerine yakından bakmak gerekirse;
Science-bilim kelimesinin baş harfi olan ’S’, sadece doğa bilimleri değil, bunun yanı sıra beşeri ve sosyal bilimleri de içermektedir. 
Technology-teknoloji  kelimesinin baş harfi olan ‘T’, el becerisi, mal ve hizmetlerin üretimi ile buna yönelik amaçların gerçekleştirilmesi anlamına da gelmektedir. 
Engineering-mühendislik kelimesinin baş harfi olan ‘E’ ile tasarım, modelleme ve üretim anlamına gelmektedir.
Mathematics-matematik kelimesinin baş harfi olan ‘M’, problem çözmenin yanı sıra numaralar, uzay, fizik, felsefe ve fen gibi konularla da ilişkili olduğu için, bu anlama da gelmektedir. 
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarında verilen STEM eğitimi ile öğrencilere gerçek hayatla ilişkisi bulunan bir problem verilerek onları araştırma yapmaya, üretmeye, ürettikleri prototipleri sunmaya ve buldukları çözümün iyi ve pozitif sonuçlar getireceğine ikna etmeye doğal bir süreç olarak yönlendirilirler. STEM dersleri ile proje bazlı eğitim süreçleri tamamlanır, öğrencilerin aktif katılımı ile teorik bilgiler kalıcılık sağlar. Problem çözmeden, araştırmaya, tasarımdan prototip oluşturmak  için malzeme seçimine kadar bir çok aşamaları olan STEM dersleri uygulama ve gerçekleştirilmesi bakımından sabır gerektiren bir süreçtir. Bu süreç dahilinde öğrencilerin zihinsel faaliyetleri de sürekli olarak canlı kalmaktadır. Şu bir gerçektir ki STEM eğitiminin öğrenciyi gerçek hayata hazırlamadaki etkisi ve katkısı çok büyüktür.
 
STEM Eğitiminde Kullanılan Disiplinler

STEM, öğrencileri dört özel disiplin olan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik  alanlarının disiplinlerarası, uygulamalı bir yaklaşım ile eğitme fikrine dayanan bir eğitim programıdır.

Bilim; deney ve gözlem yoluyla, kainattaki olgu ve olayların gerçekliğe dayandırılması, evrenin sistematik olarak incelenmesini kapsayan entelektüel bir faaliyettir. 

Teknoloji; mal veya hizmetlerin üretiminde kullanılan teknik, beceri, yöntem ve süreçlerin toplamı olan teknoloji aynı zamanda  bilimsel bilginin endüstri alanında kullanılması ve uygulanmasıdır.

Mühendislik; matematiksel, teknik ve sosyal verilerin kullanılarak yapılar, makineler, motorlar, sistemlerin tasarımı, üretilmesi, kullanımı, geliştirilmesi ile ilgili teknoloji alanıdır.Bu alan ile karmaşık sistemler analiz edilebilir,  

Matematik, miktar, şekil, veriler ve düzenleme mantığıyla ilgilenen bilimdir. Günlük hayatımızdaki her şeyin yapı taşı olan matematik temel disiplinler arasındadır.
 
STEM Eğitiminin Amacı Nedir?

STEM eğitiminin amacı, öğrencilerin teknoloji, bilim, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerdeki temel bilgi düzeyinin artırılması, gündelik yaşam içerisinde yaratıcı ve pratik çözümler bulabilmesidir. Bunun yanında STEM çalışmalarının amacı, öğrencilerin geleceğe yönelik çalışmalarında, profesyonel hayata adım atmaları ile beraber akademik olarak üniversiteli öğrencilerin sayısını artırmaktır. 

STEM eğitim modeli ile modern ve bilimsel tartışmalara, teknolojik gelişmeler hakkında fikir beyan edebilmeye ve olayların ya da gelişmelerin sonuçları ile ilişkin anlayışla meşgul olma becerisidir. Bu model eğitim ile öğrencilere erken yaşlarda yaratıcılık, esnek ve eleştirel düşünme becerisi kazandırılır. Toplumda sorumluluk, yaratıcılık ve üretkenlik becerileri kazandırılması ve bu becerilerin artırılması hedeflenir.
 
STEM Eğitimi Eğitim Müfredatına Katılmalı Mı?
 
Öğrenciler ilk akademik yıllar olan ilköğretim döneminde ve  eğitim yolculuklarının başında STEM dersleri ile hayalini kurdukları mesleklere çok daha rahat bir biçimde hazırlanırlar. Birçok çocukluk hayali olan astronot olmak, bilim adamı olmak, deneyler yapan mucit olmak belki de zoolog olmak aslen STEM etiketi altında bulunur. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birleşiminden oluşan bu eğitim yöntemi okul müfredatının içinde bulunan fen ve matematiği zaten içermektedir. 
 
Peki, madem şu anda müfredatta fen ve matematik dersleri hali hazırda bulunuyor, o zaman ‘Neden STEM eğitimi tüm dünyada bu kadar önemli bir hale geldi? STEM Eğitimi, eğitim müfredatının içinde yer almalı mıdır?  STEM eğitiminde öğrenci  kazanımı ne olmaktadır?’ Bu soruların tek cevabı; öğrencinin kariyer hazırlığıdır. STEM eğitimi bilim (fen), matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarını birbirine bağlamak ve disiplinlerde bulunan bilginin bağlamsallaştırılması ile beraber öğrenciler için uygun hale getirilmesine yardımcı olur.
 
Bir öğrenci ileriki dönemlerde ve kariyer planlaması yaparken bilim ya da teknoloji alanlarından birini seçmeyebilir. STEM eğitimi öğrencilerin gelecekte yapacakları seçimlerde ve işlerde başarılı olmalarını sağlayacak beceriler geliştirmelerine yardımcı olur. Başka bir deyişle,  STEM eğitiminin faydalarını seçeceği diğer alanlarda görmek mümkün olmaktadır. Ancak yine de teknoloji ve bilim alanındaki gelişmeler işgücünün hızla büyüyen sektörleri arasında bulunduğu için en azından tüm ilköğretim öğrencilerinin temel STEM becerilerine sahip olmaları oldukça önemlidir. 
 
STEM eğitimine katılan öğrenciler, STEM eğitimi almayan akranlarından daha üst seviyede bilişsel kazanımlar ve olumlu anlamda davranışsal farklılıklar edinirler. STEM eğitimi, aktif öğrenmeyi ve aktif derse katılımı teşvik eder. Bu anlamda STEM eğitimi alan öğrenciler akademik alanlarda çok daha iyi öğrenen konumuna gelirler.
 
 
Anaokulunda STEM EĞİTİMİ Neden Önemlidir?

Bir çocuğun erken yaşta bir konuyu anlaması ve konuya aşinalığı çocuğun erken dönemde beynini şekillendirir. Fen ve matematik eğitiminin küçük yaşlarda başlaması gerektiği ile ilgili araştırmacıların bu konu ile ilgili uzlaşmacı tavırları bulunmaktadır. Okul öncesi çocuklar doğaları gereği meraklıdırlar ve hemen her şeyi keşfetme isteğindedirler. Okul öncesi çocuklar için Neden? Nasıl? Niçin? gibi sorular hayatı, etraflarında olup biteni anlama, öğrenme, keşfetme ve araştırma arzusu ile sorulan gayet doğal sorulardır. 
 
Okul öncesi dönemde uygulanan STEM eğitiminin erken gelişim üzerindeki etkilerini ölçmek oldukça zordur. Ancak yapılan araştırmalar, okul öncesi erken düzeyde  STEM eğitimine maruz kalan çocukların gelecekteki akademik kariyerlerinde ve akademik başarılarının bir göstergesi olduğu belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarla ileriki dönemde karmaşık STEM kavramlarını ya da problemleri anlamaya hazır olduklarını kanıtlar niteliktedir.
 
STEM eğitimine maruz kalan öğrenciler, STEM Eğitimi ile daha fazla fırsat keşfetmek istemektedirler. Bu da okul öncesi çocuklarda özellikle yaratıcılığı, problem çözebilme ve yeni çalışmalar yapabilme becerisinin gelişmesine sebep olmaktadır.Bu bakımdan, eğitimciler  ve okul yönetimleri STEM derslerini müfredatlarına ne kadar erken uygularsa, bir çocuğun STEM öğretimindeki becerileri hakkında daha derin bir anlayış geliştirme ve geleceklle ilgili  kendini geliştirme ve hayatını yönlendirme şansı o kadar artacağı konusunda hemfikirler. 
 
STEM Eğitimi deneysel, deneyimsel ve probleme dayalı öğrenme becerileri ve stratejiler kavramına dayanmaktadır. STEM temelli erken çocukluk eğitiminde çevrede bulunan doğal nesnelerden maksimum düzeyde yararlanılmasını kapsamaktadır. Okul öncesi dönemde STEM etkinlikleri daha çok soru sorma, keşfetme, yaratma ve varsayım yapabilme üzerine dayalıdır. Okul öncesi eğitim döneminde, okul öncesi öğretmenlerinin rehberliği ile yapılan çalışmalarda çocuklar STEM eğitimlerine daha çabuk ulaşabiliyor. Doğa bilimleri, matematik, teknoloji, mühendislik, fen bilimleri gibi konuların okul öncesi döneme entegre edilmiş olması ile ve okul öncesi öğretmenlerin bu kavramlatrı, süreçleri ve yapılacak faaliyet ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmaları, çocukların günlük aktiviteleri içine dahil edebilmeleri gerekmektedir. 
 
STEM eğitimi bugün sadece okullarda değil erken okul öncesi dönemde ebeveynlerle beraber ya da ebeveynlerin rehberliğinde yapılan basit jenga tahtaları ile oluşturulan basit projeler ve sistemlerle ev ortamında da oluşturulabilir.  STEM eğitimine maruz kalan çocuklar bu konuya çok daha fazla ilgili olurlar ve sonraki yıllarda akademik anlamda gözle görülür başarı ve fark ortaya çıkar.
 
İlköğretim Döneminde STEM Eğitiminin Önemi

Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren oyun ile beraber keşfetmeye, sorgulamaya ve meraklarını gidermeye çalışırlar. STEM eğitimi çocukların zihinlerinde erken yaşlarda oluşan çalışma ve öğrenme biçimleri ile çok uyumludur. Çocuklarda STEM sevgisini beslemenin en iyi yolu ise merakı teşvik etmektir. 
 
Gerçek hayatın bir simgesi olan STEM eğitimi son yıllarda okulların programlarına dahil ettiği bir eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. STEM eğitimi dört özel disiplinin ki bunlar bilim, mühendislik, matematik ve teknolojidir, disiplinler arası ve uygulamalı bir yaklaşım modeli ile eğitime dayanan eğitim-öğretim şeklidir. Bir eğitim sistemi olarak var olan STEM eğitiminin temelleri ve ön hazırlığı anaokulu yıllarında olmaktadır. Ancak akademik anlamda STEM’i öğretmeye başlamak için en iyi zaman ilköğretim yıllarıdır. Bu yıllarda öğrencide temel bilim ve matematik bilgisi oluşmaktadır. 
 
İlköğretim döneminde müfredatlar arası yaklaşım ile çocukların oyun ile keşfetme, oluşan problemlerin çözümü, çoklu düşünme gibi beceriler çocuklara kazandırılmaktadır.
 
İlköğretim döneminde yapılan STEM çalışmalarında öğretmenin öğrencilere vereceği sevgi, projelere destek ile beraber yapılan STEM konularını anlamaya yönelik çalışmalar, bu eğitimin çocuklar tarafından çok daha rahat kavranılmasına yardımcı olmaktadır. STEM eğitimini okul programına entegre edilmesi ile beraber çocuklar gelecekle ilgili meslek seçimlerini ve kariyer planlarını oluşturmakta zorluk çekmemektedirler.
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmekteyiz. Alanında profesyonel ve yenilikçi öğretmenlerimizin bulunduğu, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da https://sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 

19.11.2021

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12