LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

EKO-OKULLAR PROGRAMI 

Eko-Okullar Programı öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirmek ve çevreye daha duyarlı hale getirmek amacıyla kurulmuştur. Sınav Koleji Anaokulları, Sınav Koleji İlkokulları ve Sınav Koleji Ortaokullarında çevre bilinci oluşturmak, çevrenin korunması, çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve doğal kaynakların kullanımı konularında eğitim vermek için uygulanan bir program olan Eko-Okullar Programı, ihtiyaçlarımızın karşılanması için yapılan tüketimin aşırı olmaması ve bunun için tüketim alışkanlıklarının değişmesini hedefler.
 
Katılımcı yaklaşım programını benimseyen Eko-Okullar Programı ile öğrencilere çevre eğitimi verilir, öğrencilerin çevre ile ilgili konularda bilgi edinerek aile, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları(STK) çevre ile ilgili konuların bilinçlendirilmesinde etkin olarak görev alırlar. Eko-Okullar Programı ile Eko-Okul kulübündeki öğrenciler toplumda çevre duyarlılığının artması konularında duyarlılığın sağlanmasında rol alırlar. Çevre ile ilgili yapılan bütünsel okul faaliyetlerini içeren çalışmalarda en önemli ve bütünleştirici faktör öğrenci katılımı olmaktadır. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlamaktadır.
 
 
 
Eko-Okullar Programı doğanın dengesine saygılı olmayı, onlara çevre dostu davranışlar kazandırmayı desteklemektedir. Eko-Okullar Programı ile Eko-Okul kulübündeki öğrenciler grup çalışmalarına yatkın, sorun çözme odaklı, diyalog kurma becerisine ve karar verme yetisine sahip bireyler olarak yetiştirilir. Sınav Kolejlerinde uygulanan Eco School Programı ile Sınav Eğitim Kurumlarının THE OKUL anlayışı ile örtüşmekte ve iyi bir yurttaşlık eğitimini de sağlamaktadır. Eko-School kapsamında öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adımda etkin rol almak için yönlendirilerek, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olurlar. Eko-Okullar Programının uygulanması ile öğrenciler çevre konusunda ve yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazanırlar.
 
Yeşil Bayrak Nedir?
 
Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Sınav Koleji Yeşil Bayrak ödülüne sahiptir. Eko-Okullar Programı bu anlamda hem çevre eğitimi konusunda yol gösterici durumda olan bir program hem de verdiği Yeşil Bayrak ödülü ile ödül planı olma özelliği taşımaktadır. İki yıl geçerliliği olan Yeşil Bayrak ödülü, program dahilinde yapılan çalışmalar ve verilen çevre eğitimleri ile üstün başarı sağlayan okullara verilmektedir. 
 

 
Eko-Okullar Programın Faydaları
 
Eko-Okullar Programı ile öğrenciler; bir grubun üyesi olurlar ve bir kimlik geliştirirler. Öğrenciler grup çalışmalarında katılımcı bir yapı oluştururlar. Eko-Okullar Programında yer alan öğrenciler sosyal anlamda sürdürülebilirliğin sosyal yönünü kullanarak çevrelerini, arkadaşlarını, ailelerini ve sivil toplum kuruluşlarını çevre konusunda bilinçlendirme etkin olarak görev alırlar. Öğrencilerin sorunların bilincinde olma, sorunlara karşı çözüm üretme, sorunlar hakkında münazara becerisini geliştirme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme yetenekleri gelişir. Eko-Okullar Programı ile öğrencilerin plan yapma, uygulama ve raporlandırma becerileri de gelişmektedir. Doğal kaynakların korunması ve çevre bilincinin gelişmesi ile beraber tüketim alışkanlıkları değişerek savurganlık da önlenir. 
 
Eko-Okullar Programı okullarda temizlik ve düzen ön planda tutularak sürekli kılınmasını, okulun öğrenciler tarafından sahiplenilerek su ve elektrik tasarrufunun öğrenci eliyle yapılmasını sağlar. Okulun yerel, ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasına yardımcı olan bir program niteliğindedir. 
 

 
Sınav Koleji Anaokulları, Sınav Koleji İlkokulları ve Sınav Koleji Ortaokulları kademelerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini ve buna bağlı etkinlikleri, misyonunu benimsemiş çalışanları, öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla, Atatürk’ün izinde Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine uygun olarak ve Türk Milli Eğitiminin ilke ve amaçları doğrultusunda yürütmektetir. Okulumuzun, geleceğin liderleri olacak olan öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediği ilkelerden biri de çevre bilincidir.
 
Eko-Okullar Programının Hedefleri
 
Küresel en büyük sürdürülebilir okul programı olan Eko-Okullar, öğrencileri eyleme dayalı öğrenme programına dahil ederek genişler. Eko Okullar Programı nesilden nesile aktarılabilen bilgi ve farkındalıkla çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 


Öğrenciler Eko-Okullar Projelerinde edindikleri davranış kalıplarını hayatları boyunca yanlarında taşıyabilirler ve sürdürülebilirlik fikri ile gelecek nesillere aktarabilirler. Bu anlamda Sınav Koleji Öğrencileri gerçekleştirdikleri projelerle ve edindikleri davranış kalıpları ile şimdiki ve  ileriki nesillere örnek olurlar.
 
 
Sınav Kolejlerinde Eko - Okullar Programı
 
Eko-Okullar Programı Sınav Koleji öğrencilerini çevreyi aktif olarak koruma davranışları edinmelerini ve çevrelerine katkıda bulunmayı teşvik eden bir olgudur. Program sınıfta başlar, okul ortamında büyür ve toplumda çevre ile ilgili bilincin farkındalığının oluşmasını sağlayarak ve destekleyerek değişimi teşvik eder. Sınav Koleji öğrencileri Eko-Okullar Programı ile  okullarındaki, bulundukları çevrede ve toplumda çevreyi iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunurlar.
 
Sınav Kolejlerinde Eko-Okullar Programı ile öğrenciler çevre duyarlılığı, çevre bilinci, çevre  yönetimi politikalarında çalışmalar yaparak başarı duygusunu tadarlar. Program sonunda  Yeşil Bayrak kazanılması ise öğrencileri sertifika alma ve prestij kazanmaya  yönlendirir.
 
 
Eko - Okullar Programının Yararları
 
Eko-Okullar Programı;
 
 • Öğrenmeyi uygulamalı deneyimlerle birleştirir ve öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri, okuldaki tüm birimlerdeki çalışanları ve toplumu katılımcı davranışlara teşvik eder.
 
 • Okul ortamlarında sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olur.
 
 • Öğrencileri çevre sorunlarını fark edebilme, sorunlar ile mücadele edebilme ve fark yaratacaklarını inanmaları konusunda teşvik eder. Bu anlamda motive edici bir yapıdadır.
 • Öğrencilere sorumluluk duygusu aşılar. Çevre bilinci ile ilgili olarak günlük olarak uygulanabilen sürdürülebilir bir düşünce biçimi geliştirir. Öğrencileri fark yaratma ve çevresini bilinçlendirme konusunda proaktif davranışların oluşmasını sağlar ve bu davranışların bir sonraki nesile aktarılması konusunda bireyleri destekler, tutumları iyileştirir. 
 
 • Eko-Okullar Programı yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de çevre ile ilgili konularda bilgi alışverişini sağlar. Bilgilerin paylaşımına fırsat verir, öğrencilerin farklı kültür ve dillerde olan kişilerle iletişime geçmesine yardım eder.
 
 • Eko-Okullar Programının logosonda bulunan kişinin kollarında büyüyen çiçekler öğrencilerin,  programa katılmalarını, çevrelerine verdikleri değeri, tutum ve davranışları geliştirmeye yardımcı olan bilgileri temsil eder.


En büyük ve küresel sürdürülebilir okul programı olan Eko-Okullar Programı, okul içinde ve sınıf ortamında başlar, gelecek nesli eyleme dayalı öğrenme ortamına dahil eder ve topluluklarda genişleyerek büyür.  Eko-Okullar Programının en büyük başarısı nesilden nesile sürdürülebilirlik fikri ile çevreye duyarlı bireyler yetiştirmesidir. Çevreye duyarlı insanlar, edinmiş oldukları davranış kalıplarını bir hayat boyu yanlarında taşıyacak ve gelecek nesillere de çevre ile ilgili iyileştirme ve fark yaratma alışkanlıklarını öğreteceklerdir. 
 
Eko-Okullar Programı, okullarda olumlu eylemlerin davranışlara dönüşmesine odaklanmaktadır. Okullardaki öğrencilerin çevre ile yapılan etkinliklere, yaşadıkları ortamda ve küresel anlamda çevre bilinci geliştirme ve koruma eylemlerine aktif olarak katılmaya teşvik eden bir olgudur. Eko-Okullar Programı sınıf ortamında başlar, okul ortamında genişler ve sonunda toplumda genel olarak değişimi teşvik eder. 
 
Eko-Okullar Programı ile öğrenciler okullarında çevre politikaları oluşturma konusunda söz sahibi olarak okul bazında Yeşil Bayrak ve sertifika almanın getirdiği başarı ve prestij kazanma duygusunu yaşarlar.
 

 
 
Yaşam Boyu Olumlu Etkiye Sahip Eko - Okullar Programının Yararları

 
 • Eko-Okullar programı, gençlerin okul, aile ortamında ve toplum içinde çevreyi iyileştirmeye yönelik anlamlı etkinliklerde bulunmaları için ideal bir programdır.

 • Çevre bilinci oluşturmayı uygulamalı deneyimlerle birleştiren Eko-Okullar Programı öğrencileri, öğretmenleri, toplumu ve genel olarak herkesi kapsayan katılımcı davranışla yürütülmektedir. 

 • Çevreye karşı daha sorumlu, daha sürdürülebilir ve daha az maliyete sahip olan Eko-Okullar Programı, okulların duyarlı çevre anlayışını sürdürmeleri anlamında yapılan pozitif değişikliklerdir. 

 • Öğrencileri çevre sorunları ile somut anlamda mücadele etmelerine yönelik teşvik edici özelliğe sahiptir. Bu anlamda motive edici bir yapıda bulunmaktadır.

 
 • Eko-Okullar Programı öğrencilere sorumluluk duygusu aşılayarak, günlük olarak uygulayabilecekleri iyileştirilebilir ve sürdürülebilir  tutum ve davranışları içeren bir zihniyet içermektedir. 

 • Proaktif davranışlarla gerçek bir fark yaratma ve önce yakın çevrenin sonrasında edinilen bilincin gelecek nesillere aktarılmasını teşvik edici özelliktedir. 

 • Toplumun iştirakçi olarak dahil edilmesine  büyük önem veren Eko-Okullar Programı, öğrencilerde çevreye duyarlı davranış kalıplarının edinilmesine yardımcı olur.

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkileri güçlendirici özelliği ile küresel anlamda birleştirici özelliğe sahiptir. Okullar bu bağlantılar ile çevresel bilgileri paylaşma olanağı yakalarlar, kültürel ve dil becerilerinin geliştirmek amacıyla bir köprü olarak kullanabilirler.

 
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12