ÖN KAYIT
MENTORLÜK SİSTEMİ

MENTORLÜK SİSTEMİ

 
Mentorlük belirli bir alanda tecrübe sahibi olmayan kişilerin, o işi daha iyi gerçekleştirebilmeleri amacıyla, alanla ilgili daha çok tecrübesi bulunan, bilgi ve beceri sahibi kişiler tarafından onlara yol gösterilmesi olarak ifade edilen tradisyonel bir süreçtir. 

 


 

SINAV OKULLARINDA MENTORLÜK SİSTEMİ

 
Sınav Okullarında Mentorlük Sistemi, mentor ile danışan öğrenci arasında kişisel, akademik ve duygusal ortaklık kurma sürecine dayanır. Öğrencinin derslerdeki gelişimi, motivasyonu ve devamlılığı izlenir. Öğretmenleri, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerine ve sosyal yaşamına katkı sağlanır.
 
Her öğrencimiz, mentor öğretmenlik sistemiyle ve ayrıştırılmadan 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bir mentor öğretmenden danışmanlık desteği alır.
 
Mentor öğretmen düzenli aralıklarla öğrenci ve velisi ile ayrı ayrı görüşür, görüşme sonuçlarını raporlandırarak rehber öğretmenle paylaşır.
 
Sınav Okullarında mentor öğretmenler öğrencinin akademik sürecine destek olmak için TÖDEV, sınav, deneme, görev kağıtları ile uygulama sonuçlarını inceler.  Tüm bunları öğrenci ile paylaşır. Öğrencinin bireysel planlama yapmasına ve sonuçları analiz ederek ilerlemesine yardımcı olur.
 
Ders çalışma teknikleriyle ilgili, öğrencinin ihtiyaçlarını belirler. Test çözümü, konu tekrarı ve görsel, işitsel, yazılı, sözlü kaynakların kullanımı  konusunda önerilerini sunar.
 
Gerektiğinde duygusal süreçlerini desteklemek ve motivasyonu güçlendirmek için de telkinlerde bulunur. Öğrencinin sınav dönemini etkileyecek ailevi  ve duygusal  problemleri takip edilir. Gerekirse rehber öğretmen eşliğinde bu sorunlar için de çözüm aranır.  
 
 


 
Sınav gruplarında mentorlük süreci aynı şekilde işlemektedir.Bu dönemde öğrenci görüşmeleri daha sık yapılmaktadır. Mentor Öğretmenler tüm öğrencilerine yönelik bir analiz yapar. Hedefler belirlenerek bu hedeflerin öğrenciye uygun olup olmadığı müşterek kontrol edilir.
 
Sınav gruplarında haftalık olarak yapılan sınav sonuçları ile 5, 6 ve 7. sınıflarda aylık ve düzenli olarak yapılan deneme sınav sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel kazanım eksikleri tespit edilir. Mentor öğretmen yapılan bu takibe göre sonuçları inceleyerek takip eder. Mentor öğretmen ilk başta belirlenen hedefe öğrencinin ne kadar yaklaştığını gözlemler. Sonuç yeterli değilse öğrencinin  ihtiyaçları tekrar belirlenir. Öğrencinin deneme sonuçlarında eksik kazanımları ve yeterli olmadığı alanlar için gerek bireysel gerekse küçük gruplar halinde eksik kapatma çalışmaları  ile ek çalışmalar planlanır ve yapılır. 
 
Her bir ortaokul öğrencisi için “Akademik Parmak İzi” olarak adlandırdığımız geçmişten bugüne kadar edindikleri bilgi birikimine ek olarak eksik kazanımlarına dair detaylı analizler mevcuttur. Öğrencinin karşılaştığı sorunlar karşısında kendi çözümlerini üretmesi, kendini yeni koşullara göre yapılandırması bu analizlerle mümkün olur. Her yıl düzenli takibi yapılan öğrenciler kademe geçişlerinde de dahil olmak üzere akademik parmak izlerini her daim yanlarında taşırlar.
 
Lise öğrencilerimiz için üniversite sınavlarına hazırlık süreci 9. sınıfta başlar.  9. ve 10. sınıflara özgü hazırlanan bireysel rehberlik çalışma programları her öğrencimizin ihtiyacına göre düzenlenir. 9 ve 10. sınıflarda yapılan aylık deneme sınavları öğrencileri 11 ve 12. sınıfa hazırlar. 11. sınıfta rehberlik biriminin düzenlediği kariyer günleri, üniversite gezileri sayesinde yapılan doğru alan seçimi onları hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış olur.

12. sınıfa gelindiğinde öğrencilerimizin farklı zorluklarda soruları pratik bir şekilde çözme becerisi gelişmiş olur. 11. sınıfta sınava hazırlık öğrencileri, 12. sınıfta “Sınav Grubu” olarak çalışmalarına devam eder. Buna ek olarak yarıyıl tatillerinde öğrenciler, kendilerine özel hazırlanmış hata kitapçığından da faydalanırlar ve bir sonraki döneme eksiksiz olarak hazırlanırlar. 

 

 
 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİNİN AMAÇLARI NELERDİR?


Mentor Öğretmenlik sistemi ile;
 
 • Öğrencilerin derslerdeki devamı, gelişimi ve motivasyonu izlenir.
 • Öğrencilerin öğretmenleri, ailesi, arkadaşları ve sosyal hayatına katkı sağlanır. 
 • Öğrencilerin kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde çalışma alışkanlıklarını düzenlemesi öğretilir.
 • Öğrencilerin eğitimsel sürecine destek olmak amacıyla TÖDEV, sınav, deneme, görev kağıtları ve uygulama sonuçları incelenerek öğrenci ile paylaşılır. Sonuçları analiz ederek öğrencilerin bireysel planlamalarını yapmalarına rehberlik eder ve bu anlamda akademik ilerlemesine yardımcı olunur.
 • Öğrencilerin kişisel planlama ve değerlendirme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunulur ve öğrencilerin motivasyonu daimi olarak desteklenir. 
 • Öğrencilerin okul ve ev arasındaki iletişiminin etkin ve sürekli olması sağlanır.
 • Öğrencilerin test tekniğini öğreterek yurt içi yapılan sınavlardaki başarılarına katkıda bulunulur.
 • Rehber öğretmenler mentör öğretmenlerle ile ayda bir kez bireysel görüşmelerde bulunurlar. Öğrenciler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunarak yapılacak olan çalışmaları birlikte planlarlar.
 • Mentor öğretmenlerimiz öğrencileriyle ayda iki kez bireysel ve bir kez de toplu görüşme yaparlar.
 • Mentor öğretmenlerimizin öğrencileri ile birlikte yaptıkları bireysel görüşmelerde deneme sınavları sonuçları değerlendirilir. Sınav Ortaokullarında okuyan öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS)  sınavı, Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavına(YKS) hazırlık için yapılan sınavlarda hedef puan belirlemesini, yapılan sınavlardan sonra öğrencilerin hedefledikleri puana ulaşıp ulaşmadıklarını değerlendirir. Öğrencilerin belirlenen hedefe ulaşmamaları durumunda, nedenleri sorgulanarak ihtiyaçları belirlenir. Yeni hedefler belirlenmesi konusunda öğrenciler motive edilir. Öğrencinin bu dönemlerde olası aile ya da arkadaşlık ilişkilerinde yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirir. 
 • Mentor öğretmenler öğrenciler ile yaptıkları bireysel ve toplu görüşmelerle ilgili olarak öğrencilerin velilerini yaptıkları çalışmalar konusunda ayda bir kere telefonla bilgilendirirler.
 
 


 
MENTOR ÖĞRETMENLİĞİN AMAÇLARI NELERDİR?
 
Mentor Öğretmenler;
 • Öğrenciler ile iletişim sağlamalı ve onlarla sağlıklı bağlar kurmalıdırlar.
 • Öğrencileri eğitim ve öğretim hayatlarındaki amaçlarını belirlemede onlara rehberlik etmelidirler.
 • Sorumlu oldukları öğrencilerin takibini yaparak, kontrol edilmesini sağlarlar.
 • Sorumlu oldukları öğrencilerin ailelerine aylık düzenli aramalar gerçekleştirirler. Bu görüşmelerde öğrencilerin eğitimsel gelişim sürecini velileri ile paylaşırlar. Hazırladıkları görüşme özetlerini yazılı bir şekilde okul idaresi ile paylaşırlar. Mentör öğretmenler yaptıkları bu çalışmalarla Okul-Öğrenci-Aile üçgeninin sağlıklı bir tabana oluşturması için destek sağlarlar.
 • Mentor öğretmenler yönlendirmeye ihtiyaç duyan, ödev yapmayan, kendini ders sırasında ifade edemeyen, ders çalışma sistemini oluşturmamış, sistemli çalışmayan ya da çalışmayan öğrencileri tespit eder ve onlara bu konularda yardımcı olurlar. 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ KAZANIMI NE OLMAKTADIR?


Mentor Öğretmenlik Sistemi ile öğrenciler;
 • Okul ortamında Koordinatörlük tarafından belirlenen bir eğitimci ile sürekli iletişim halinde bulunur,
 • Akademik ve sosyal gelişimini belirli aralıklarla belirlenen eğitimci ile beraber değerlendirir ve takip edildiğini bilir,
 • Kişisel farkındalıkları artar, 
 • Kişisel değerlendirme ve planlama becerileri artar,
 • Çalışma alışkanlıklarını kendi bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına en uygun olacak biçimde düzenlemeyi öğrenir,
 • Gelişim ihtiyaçlarını tespit edebilir,
 • Test tekniklerini öğrenir,
 • Dikkatini geliştirmeyi öğrenir,
 • Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilir,
 • Amaçlarını daha kolay belirler ve amaçlarına uygun olarak hareket eder,
 • Motivasyonu artar,
 • Katılımcı davranışlarda bulunurl,
 • Başarısının sorumluluğunu alır,
 • Akademik başarısını yükseltecek şekilde çalışmalar yapar,
 • Öğrenci kendi öğrenme stilinin bilincine varır,
 • Kendi kendine disiplinler koyma becerisi koyarak bu becerisini geliştirir,
 • Bir disiplin ve düzen içinde ilerleme olduğu için öğrencinin başarısız olma korkusu ortadan kalkar,
 • Öğrenci dikkat dağınıklığı ya da dikkat bozukluğu ile daha kolay başa çıkabilir,
 • Daha sağlıklı yaşam sürme alışkanlıklarını benimser,
 • Öğrenci olarak ve bir birey olarak gelişme sağlar,
 • Rehavet alanının dışına daha kolay bir şekilde çıkabilir ve kendini geliştirmeye her an açık durumda bulunur,
 • Öğrenmeye merak duyar ve merakını her zaman canlı tutar.
 
 

 

MENTORLÜK SİSTEMİNİN TEMEL YARARLARI

 
 • Mentorlük Sistemi ile öğrencilerin ev ve okul hayatı arasındaki iletişim ve koordinasyon güçlendirilir. 
 • Öğrenci ile aylık amaçlar belirlenir.
 • Öğrencilerin sınavları ve deneme sınavları sonuçları değerlendirilir.
 • Öğrencilerin okuldaki durumları belirli aralıklarla gözden geçirilerek öğrencinin kendi farkındalığının artması sağlanarak, öğrencinin kendisini değerlendirmesi sağlanır.
 • Belirlenen amaçlar doğrultusunda amaçların ne kadarının gerçekleştirildiği belirlenir. Gerçekleşmeyen amaçların tamamının gerçekleştirilebilmesi için öğrencinin nelere ihtiyacı olduğunu değerlendirir.
 • Gereken durumlarda yeni amaçlar belirlenmesi için öğrenciyi destekler.
 • Öğrencinin aile ya da arkadaşlık konularında yaşadıkları sorunları dinler ve uygun olan birime yönlendirir.


MENTOR ÖĞRETMENLER NASIL OLMALIDIR?

 
Mentor Öğretmenler mentorü oldukları öğrencileri isim isim tanımalı, öğrenciler ile düzenli iletişim içinde bulunmalı, öğrencilerin velileri ile tanışmalı ve periyodik aralıklarla iletişimde bulunmalı, mentörü oldukları öğrencilerin okul başarı grafiklerini e-okul ve MyExamy üzerinden takip etmeli, mentorü olduğu öğrencilerin branş öğretmenlerinden aldığı bilgiler ışığında öğrenciye yönlendirmeler yapabilmelidir. 

 

 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ NELERDİR?

 
Mentor Öğretmenlik Sistemi ile okullarımızdaki her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişimleri dikkatli bir şekilde izlenir. Öğrencilerimizin planlama ve değerlendirme becerilerinin artırılması, gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitimsel ve bilimsel başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi, öğrenme motivasyonunun artırılması, ev ve okul arasındaki etkileşimin yakın işbirliği ile kolaylaştırılması hedeflenir. 
 

MENTORLÜK ÇALIŞMALARI İLE ÖĞRETMEN KAZANIMI NE OLMAKTADIR?

Mentorlük çalışmaları ile öğretmenler;
 • Zaman kullanımlarını gün, hafta ve ay bazında daha etkili biçimde organize etmeyi ve kullanmayı öğrenirler. Zaman kullanımları bu anlamda daha efektif olmaktadır,
 • Hedef belirleme ve hedefleri gerçekleştirme konusunda daha net ve düzenli bir davranış sergilerler,
 • Öğrenim konusunda daha istekli olurlar,
 • Katılımcı davranış sergilerler,
 • Öğrencinin okul ve aile arasında köprü olarak öğrenim ve toplumsal yaşam dengesini kurarlar

 
 

30 Aralık 2021