ÖN KAYIT
EĞİTİM | EĞİTİM NEDİR? | EĞİTİM NASIL OLMALIDIR? | SINAV EĞİTİM KURUMLARINDA AKADEMİK EĞİTİM

EĞİTİM | EĞİTİM NEDİR? | EĞİTİM NASIL OLMALIDIR? | SINAV EĞİTİM KURUMLARINDA AKADEMİK EĞİTİM

 
Eğitim insanın yaşamsal bir ihtiyacıdır. İnsanlar doğduklarında tek başınadır ancak bir toplum içinde dünyaya gelirler ve hayatlarını toplum ya da grup içinde devam ettirirler. Bu süreç boyunca her insan dolaylı ya da dolaysız olarak eğitimin etkisi altında kalır ve eğitime bir şekilde tabi olur. İnsan yaşamı boyunca yeni bilgi, beceri, davranış öğrenir ve bunları geliştirip değiştirebilir. 
 

Eğitim Nedir? | Eğitim Nasıl Olmalıdır? 

 

Eğitim Nedir Tanımı?

 
Literatürde, eğitim ile ilgili geniş ve birbirinden farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Asıl olarak bu farklılıkların nedeni, eğitimcilerin amaçlarının birbirinden farklı olmasıdır. Eğitim kavramı tanımlamalardan bazıları şu şekildedir;
 
Türk Dil Kurumu’na göre Eğitim; Çocukların ve gençlerin toplum hayatında yer almaları için gerekli bilgi , beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine, okul içinde veya dışında doğrudan ya da dolaylı olarak yardım etme, olarak tanımlanmaktadır.
 
Çeşitli yazarlara göre eğitimin tanımı farklıdır.
 
Eğitim genel anlamıyla,insanları belirli amaçlara göre yetiştirme süreci;geniş anlamıyla toplumda var olan kültürü bireye aktarmada benimsetme sürecinin bir parçasıdır.(Fıdan Eren 1989:5).
 
Eğitim; Önceden belirlenmiş esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizisidir.(Oğuzkan 1974:6)
 
Eğitim; Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.(Ertürk 1972:12).
 
Eğitim; bilim, teknik ve sanatın her üçünü de kapsayan bir içerikle düzenlenerek, bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme, geliştirme ve yetkinleştirmede en etkili süreç niteliğini kazanır. Böyle bir eğitim, bireyi biyopsişik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla, bedensel, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranış yapılarıyla da dengeli bir bütün olarak, en uygun ve en ileri düzeyde yetiştirmeyi amaçlar.” (Uçan, 2005).
 
Eğitim; belirli topluluktaki bireylerin, yetişmekte oldukları nesiller üzerine bıraktığı tesirdir (Gökalp,1992).
 
Eğitim; bireyde davranış değiştirme sürecidir.(Demirel 1993:36). 
 
Görüldüğü gibi, eğitim kavramı farklı şekillerde ifade edilebilmektedir. Ancak çoğunlukla tercih edilen  ve ülkemizde eğitim camiasında geniş kabul gören tanıma göre Eğitim; “Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir” (Ertürk,1975:12) şeklindedir.
 
Bu yazarların tanımları doğrultusunda eğitim; toplumda var olan kültürün aktarılmasında, benimsetilmesinde ve geliştirilmesinde bir araçtır. Eğitim bireylerde yeni davranışlar meydana getirerek var olanı değiştirebilir. 
 
Eğitim ile birey içinde yaşadığı toplumun bir parçası olur ve birey yetenekleri ile kabiliyetleri doğrultusunda kendini gerçekleştirme anlamında etkili bir araç durumundadır.
 
 


 

Eğitim Nedir Bilimsel Tanım?

 
Genel olarak tanımlamak gerekirse; Eğitim; insanın kişiliğini beslediği yatırım süreci ya da davranış değiştirme süreci olarak tanımlanabilmektedir. 
 
Eğitim tanımlamaları bir bütün olarak incelendiğinde ; Eğitim; toplumların ihtiyaçlarına göre zaman içinde değişebilen, kişinin belirli bir amaca yönelik olarak ve yaşadığı topluma ayak uydurabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışların edinilmesine yönelik bir süreç olarak tanımlamak mümkündür.

 

Eğitimin Önemi Nedir ?

 
Eğitim nedir ve eğitimin önemi nedir? sorularına verilecek birden fazla yanıt vardır. Genel anlamda eğitim, bir insanın; duygusal, bedensel ve zihinsel anlamda sahip olduğu yeteneklerini, belirlediği bir amaç doğrultusunda geliştirmesidir. 
 
Eğitim; bir kişinin bilgi, beceri ve değerleri kazanması için yapılan etkinliklerin tümüdür. Bu etkinlikler arasında okul veya üniversite eğitimi, özel dersler, iş eğitimi veya sosyal etkinlikler gibi farklı türleri içerebilir. Eğitim, insanların hayatları boyunca devam eden bir süreçtir ve kişilerin kendilerini geliştirmelerine ve toplumda daha faydalı hale gelmelerine yardımcı olur.
 
Bilgi kazanmanın yanı sıra bireyin davranışlarını geliştirmesi yolunda attığı adımların hepsi eğitimin kapsamında yer almaktadır. Eğitimde bireyin İsteyerek ve kasıtlı olarak değişimler geçirmesi ise eğitimin bir parçası olarak ifade edilmektedir.

 


 

Eğitim Kavramı İçeriği Nelerden Oluşur?

 
Eğitim, insanların becerilerini, bilgi ve değerlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir süreçtir. Eğitim kavramı içinde; okul eğitimi, online eğitim, iş eğitimi ya da sosyal eğitim gibi kavramlar bulunabilir.
 
Okul eğitimi: Okul eğitimi çocuklar ve gençler arasında yaygın olarak kullanılan bir eğitim türüdür ve matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil ve sanat gibi konular öğretilir.
 
Online eğitim: İnternet üzerinden verilen eğitim programlarıdır. Örneğin, MOOC (Massive Open Online Courses) tarzı eğitim platformları sunabilir.
 
İş eğitimi: İşletmeler tarafından çalışanların becerilerini geliştirmek için verilen eğitimdir.
 
Sosyal eğitim: Toplumda benimsenen değerlerin ve normların öğretildiği bir eğitimdir. Sosyal eğitime verilebilecek en iyi örnek ise aile içinde verilen eğitimdir. 
 

Eğitim Nedir ve Ne İşe Yarar?

 
Eğitim, bir kişinin bilgi, beceri, inanç ve davranışlarının geliştirilmesi sürecidir. Eğitim, okul veya öğretmenler aracılığıyla formal olarak verilirken, aynı zamanda hayat tecrübeleri ve sosyal çevre aracılığıyla da gerçekleşebilir. Eğitim, insanların hayatlarının her aşamasında devam eder ve hayatta kalmak için gerekli olan temel becerilerin yanı sıra, kişisel gelişim ve toplumsal yarar sağlamak için de önemlidir.
 
Eğitim, insanların hayatlarını daha verimli ve başarılı hale getirmelerine yardımcı olur. Eğitim, kişisel ve profesyonel gelişim için gerekli olan becerilerin kazanılmasına, bilginin artmasına ve daha iyi bir hayat için gereken değerlerin öğrenilmesine olanak tanır. Ayrıca, toplumun ve ekonominin gelişmesine katkıda bulunabilir.

 

Eğitim Niçin Önemlidir?

 
Eğitim, insanlar için hayatlarının her aşamasında önemli bir rol oynar ve birçok fayda sağlar. Kişisel ve profesyonel gelişim bakımından eğitim, insanların becerilerini ve bilgilerini geliştirmelerine ve daha verimli bir hayat sürebilmelerine yardımcı olur. Eğitim, insanların daha iyi bir iş bulma şansına sahip olmalarına ve daha yüksek bir maaş kazanmalarına yardımcı olur.
 
Eğitim, insanların sosyal ve kültürel gelişimini sağlamalarında yardımcı olur. Aynı zamanda eğitim bireylerin toplum ve kültür hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve daha iyi bir insan olarak yetişmelerine yardımcı olur. Bu anlamda eğitimli insanların sayısının artması, toplumun ve ekonominin gelişmesine katkıda bulunur. Eğitim, insanların fikirlerini ve değerlerini zenginleştirmelerine ve daha fazla anlayışlı ve hoşgörülü hale gelmelerine yardımcı olur.

 


 

Eğitimin Faydaları Nelerdir? | Eğitim Neyi Sağlar?

 
Eğitim, insanlar için birçok fayda sağlar. Eğitimin faydalarına kısaca değinecek olursak;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Eğitim Nasıl Olmalı? 21. Yüzyıl Bireylerini Yetiştirmek İçin Nasıl Bir Eğitim Olmalı?

 
21.yüzyıl bireylerini yetiştirmek için, öncelikle adaptasyon ve esneklik kapasitesine sahip, problem çözebilme becerileri yüksek, küresel düşünen, etik değerlere sahip, çoklu zeka (kişinin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerinin tümü) konularının eğitimi verilmelidir. Bunların yanı sıra, sanal ve gerçek dünya arasındaki farkı anlayabilme, iletişim becerileri, sosyal sorumluluk ve çevre bilincinin artırılması da önemlidir.
 
21.yüzyıl eğitimi, dijital teknolojilerin ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte daha esnek, kişiselleştirilmiş ve içeriğe erişilebilir olmalıdır. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve hızlarına uygun eğitim seçenekleri sunulmalıdır. Ayrıca, sosyal beceriler, problem çözme, kreativite ve inovasyon becerileri de eğitimin odak noktalarından biri olmalıdır. Eğitim, öğrencilere yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeli ve kariyerlerinin sürekli gelişmesine yardımcı olmalıdır.

 


 

Eğitimin Temel Özellikleri Nelerdir?

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

EĞİTİM NEDİR? | EĞİTİM NASIL OLMALIDIR? | SINAV EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM SİSTEMİ

 

Sınav Okullarında Anaokulundan Üniversiteye Akademik Eğitim Yolculuğu

 
Eğitim Nedir? | Eğitim Nasıl Olmalıdır? | Sınav Eğitim Kurumları Eğitim Sistemi; Sınav Okullarında öğrencilerin yaşına uygun öğrenme yöntemi ve imkanı sağlandığı takdirde her öğrencinin başarılı olabileceği anlayışı benimsenmektedir.

Eğitim öğretim müfredatı Tam Öğrenme Modeli ile şekillendiği Sınav Okullarında anaokulundan üniversiteye kadar tüm kademelerde Tam Öğrenme Modeli çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetleri yapılmaktadır. T

am Öğrenme Modelinde var olan kurallara uyulması ile öğrencilerin öğrenme düzeylerinde yüksek bir seviyeye çıkıldığı görülmekte ve bu da Sınav Okullarında okuyan öğrencilerin genel başarı düzeylerine de yansımaktadır. Sınav Okullarında her öğrenci ayrı ayrı Özeldir ve Tektir anlayışı benimsenmektedir. Bu anlamda her öğrenciye ayrı ayrı önem verilir ve bireysel özelliklerinin artması için tek tek özel olarak ilgilenilir. 
 
 


 

Eğitim | Sınav Anaokullarında Akademik Eğitim Yolculuğu

 
Sınav Anaokullarında akademik eğitim yolculuğu okul öncesi öğrenciler için günlük yaşam becerilerine uygun özel olarak hazırlanan materyallerle zenginleştirilmiş eğitim ortamlarında geçer. “Mutlu Çocuk, Öğrenen Çocuk” ilkesinin benimsendiği Sınav Anaokullarında tüm çocukların yaşayarak öğrenmesi hedeflenerek ve tüm gelişim becerileri göz önünde bulundurularak çocuk merkezli ve oyun temelli bir program uygulanır. Sınav Anaokullarında okul öncesi akademik eğitim, çocuklarda öğrenmenin kalıcı ve gelişimini destekleyici olması, hedeflenen becerilere ulaşmaları için sarmal bir düzen içerisinde basitten karmaşığa doğru etkinlikler içerir ve çocukların gerek bireysel gerek grup çalışmaları yapmaları desteklenir. 
 
Eğitime yönelik zengin uyarıcılarla desteklenen eğitim programında çocukların yaşamsal deneyimlerine fırsatlar sunulur. Sınav Anaokullarında özel okul öncesi çocuklarda var olan merak duygusunun ve öğrenme motivasyonlarının yükseltilerek öğrenme heyecanı desteklenir. Sınav Anaokullarında okul öncesi çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları ile bir bütün olarak dikkate alınarak çok yönlü gelişmesi hedeflenir. 
 
 


 

Eğitim | Eğitim Anaokulundan Başlar ve Adım Adım Geliştirilir

 
Eğitim | Eğitim Anaokulundan Başlar ve Adım Adım Geliştirilir; Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir ve bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir.Eğitim anaokulu ve okul öncesi dönemden başlar. Sınav Anaokullarında çocukların  fiziksel, bilişsel,  dil, sosyo-duygusal gelişim ve öz bakım becerileri desteklenir. Özellikle  parça-bütün ilişkisi kurma, örüntü tamamlama, sayıları yapılandırma, görsel-işitsel hafızalarının gelişmesine yönelik çalışmalar, temel STEM çalışmaları, tablo okuma ve okuma yazmaya hazırlık etkinliklerine dayanan nitelikli eğitim  müfredatı ile Sınav Anaokulunda okuyan çocukların olaylar ve durumlar üzerinde problem çözme, analitik ilişki kurma yetenekleri oluşturulur ve adım adım geliştirilir.  
 
Eğitim programı, Sınav Anaokullarında eğitime başlayan çocuklara, tüm yaşamları boyunca gerekli temel bilgi, beceri ve davranışları kazandırmayı hedefler. Çocuklar kendine güven duyan, olumlu benlik algısı oluşmuş duygusal, sosyal ve bilişsel anlamda tam donanımlı bir biçimde ilköğretim kademesine hazırlanır. Sınav Anaokullarında eğitim programı süreç odaklı ilerler. Nitelikli eğitim programıyla tüm çocukların hem öğrendiği hem de eğlendiği oyuna dayalı  keyifli bir eğitim programı uygulanır. 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav Anaokulları Eğitim Öğretim Programı
 
 


 

Eğitim | Eğitim Sınav Anaokullarında Anadili Öğretmeni ve İngilizce Öğretmeni Olarak Çift Öğretmen Eşliğinde İlerler

 
Eğitim Sınav Anaokullarında çift öğretmen eşliğinde ilerler. Bu anlamda her sınıfta bir tane sınıf öğretmeni ve bir tane İngilizce öğretmeni olmak üzere toplam iki öğretmen görevi yapar. Eğitimde Yabancı Dil İngilizcenin eğitiminin ve öğretiminin öneminin farkında olan Sınav Okulları anaokulundan itibaren çocuklara keyifli ve eğlenceli ingilizce programı uygulamaktadır. Gündelik yaşam içinde çocuklarla iletişimin İngilizce olarak yapıldığı Sınav Anaokullarında çocuklar ingilizceyi farkına varmadan kendiliğinden öğrenir. 
 
Sınav Anaokullarında İngilizce Eğitimi okulun bütününe yayılır ve “Side to Side” İngilizce Eğitim Programı  uygulanır. Program dahilinde anaokulu öğrencilerinin İngilizceyi doğru ve etkin bir şekilde kullanarak, iletişim becerileri, kelime dağarcıklarını geliştirmesi ve özgüvenli şekilde konuşmaları hedeflenir.

Side to Side eğitim programı sürece dayalı İngilizce Türkçe aktiviteleri ile erken okuma yazma etkinliklerini doğal öğrenme ortamları ile öğrenmeyi bırakmayan bir eğitim programıdır. Sınav Anaokullarında öğrenciler parça-bütün ilişkisi kurabilen, planlama yapabilen,herhangi bir problem karşısında çözüm üretebilen ve analitik ilişkiler kurabilen, yaratıcı bireyler olmaları için yetiştirilir. Sınav Anaokullarında öğrenciler oyun temelli eğitim programına yaratıcı ve interaktif katılımları sağlanır. 
 
 

 
 
Sınav Anaokullarında okul öncesi dönemde her yaş grubunun gelişim özellikleri göz önünde bulundurulur ve her çocuğun kendine özgü olduğu bilinciyle erken yaş döneminde öğrencilerle İngilizce iletişime geçilir. Sınav Anaokullarında çift öğretmen eşliğinde yapılan eğitimde öğretmenler çocuklar ile birebir ilgilenerek onları yakından takip eder. Sınav Anaokullarında rutin olarak uygulanan gün planlama takvim sistemi ile çocuklar planlı programlı sistemli ve düzenli bir yaşam şekline alıştırılır. 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin: Sınav Anaokulları İngilizce Eğitimi
 
Eğitim programı Sınav Anaokullarında 36-68 ay arası öğrenciler için özel olarak hazırlanır. Sınav Anaokulları eğitim programının içinde İngilizce eğitimi başta olmak üzere  kodlama - robotik eğitimi, STEM çalışmaları bulunur. After School adı verilen ve çocukların spor, kültür ve sosyal bakımdan yetenek ve ilgi alanlarına göre ilerlemelerini sağlayan eğitim programı genel akademik eğitim içine entegre edilerek verilir. 
 
 


 

Eğitim | Sınav İlkokullarında Akademik Eğitim Yolculuğu

 
Sınav İlkokullarında akademik eğitim yolculuğu Tam Öğrenme Modeli çerçevesinde sarmal bir program ile işlenir. Sarmal eğitim programı öğrencilerin bilgiyi öğrenmelerinde kalıcılık sağlaması bakımından son derece önemli bir sistemdir. Sınav İlkokulları akademik eğitimde bu sarmal eğitim program  ile işlenen konular, belirli bir sistem ve düzen dahilinde ilerler. Her yeni konu, eski konu temelinden ilerlediği sarmal eğitim ders programı bir zincir gibi birbirine bağlıdır. Tam öğrenme modeli ile birlikte işleyen sarmal  ve tekrarlara dayanan öğretim sisteminde tekrar edilen konular bir süre sonra öğrencilerin beyinde kalıcı olur.
 
Eğitim Sınav İlkokullarında; İngilizce eğitimi, teknolojinin tasarlamak ve üretmek için kullanıldığı kodlama - robotik eğitimi, STEM çalışmalarının yanında After School programı ile öğrencilerin akademik, spor, kültürel ve sosyal bakımdan 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler olarak yetişmeleri için özel olarak hazırlanan program çerçevesinde ilerler. 
 

 
 

Eğitim | Eğitim Sınav İlkokullarında Tam Öğrenme Modeli ve Sarmal Program ile İlerler

 
Eğitim Sınav İlkokullarında Tam Öğrenme Modeli ve Sarmal Program ile ilerler. Sınav İlkokullarında akademik eğitim yolculuğu sarmal öğretim sistemi işlenen konuların kapsamlarının gitgide genişletilmesi esasına dayanır. Yeni öğrenilecek olan konular, önceki öğrenmelerle ilişkilendirilerek ve bağ kurularak işlenir. Bu anlamda ilkokul kademesinde öğrenilecek konular programlı bir şekilde ve yeri geldikçe ardışık düzende ilerler. 
 
Eğitim konu içerikleri Sınav İlkokullarında her tekrarda minimal derinlik, soyutluk ve karmaşıklıkta verilir ve öğrencilerin sabırla, özenle, dikkatle ve yüksek motivasyonla çalışmaları ve öğrencilerin kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan bir eğitim programı uygulanır. 
 
Sınav İlkokullarında İngilizce Eğitim Anadil programı çerçevesinde Tam Öğrenme Modeli ve Sarmal Program ile İlerler. Eğitimde Yabancı Dil İngilizcenin eğitiminin ve öğretiminin öneminin farkında olan Sınav Okulları anaokulundan itibaren çocuklara yoğun ingilizce programı uygulanır. 
Sınav İlkokullarında branş derslerinde de öğrencilerin kendi düzeylerinde öğretilen yeni kavramlar, artan zorluk derecelerine göre kademelendirilir ve öğrencilerin zaman içerisinde daha derin ve kalıcı bilgi edinmeleri sağlanır. düzenli tekrarlara dayanan  öğrenme sürecinde,  öğrencilere verilen konular  her seferinde daha derinlemesine işlenir. Tekrar edilen bilgiler bir önceki öğrenilen bilginin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine bağlıdır.
 
Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav İlkokullarında Eğitim Öğretim Programı
 


 

Eğitim | ‘Side to Side’ Eğitim Programı ile Sınav İlkokullarında İngilizce Eğitimi Garanti Edilir 

 
‘Side to Side’ Eğitim Programı ile Sınav İlkokullarında İngilizce Eğitimi garanti edilir. Bunun yanında ‘Connections’ ve ‘Outside’ gibi zenginleştirilmiş  İngilizce eğitim programları da uygulanır.Sınav İlkokulları İngilizce Eğitiminde öğrenciler duygu ve düşüncelerini doğru, anlaşılır, açık ve özgür bir şekilde ifade edebilirler.

Sınav Koleji İlkokulları Anadil ve İngilizce eğitiminde,  ana kavramlar temelinde oluşturulan ders programları, zorluk seviyelerinin aşamalı olarak artması ile beraber, öğrenilen kavramların sürekli tekrarını ifade eden bir yaklaşım sergilenen sarmal ve tekrara dayanan öğretim şekli benimsenir. 
 
Sınav İlkokullarında öğrencilerin birinci sınıftan itibaren okuma grafikleri ile dil becerilerini kullanma ve geliştirme yetenekleri ve ilerlemeleri belirli aralıklarla gelişimleri grafiklendirilir. Öğrencilerin ana dili olan Türkçeyi, sonrasında küresel dil olan İngilizceyi doğru, güzel ve etkili kullanma çalışmaları yapılarak öğrencilerin kelime dağarcıklarının zenginleşmeleri hedeflenir.

Öğrencilerinin İngilizce Dil Yeterlilikleri, okulun kendi bünyesinde bulunan Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan sınavlar aracılığı ile ilkokul öğrencilerinin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve ingilizceyi doğru şekilde kullanma bilgisi de objektif olarak bu sınavlar vasıtasıyla ölçülür.
 
Ayrıntılı Bilgi İçin :Sınav İlkokullarında Side to Side İngilizce Eğitim Programı
 

 

Eğitim | ‘Side to Side’ Eğitim Programı ile  İngilizce Öğrenmek Kolay ve Eğlencelidir

 
Eğitim | ‘Side to Side’ Eğitim Programı ile İngilizce öğrenmek kolay ve eğlencelidir.  Sınav Okulları İngilizce Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan, tamamı özgün İngilizce materyalleri ve içeriklerden oluşan bir İngilizce eğitim portalı olan  ‘Side to Side’ çocuklar için keyiflidir. 
 
Sınav Anaokullarında ‘Side to Side’ programı sürece dayalı İngilizce ve Türkçe aktiviteleri kapsar. Okul öncesi çocukları İngilizceyi oynayarak, eğlenerek ve yaşayarak kolay bir şekilde öğrenir. Program öğrencilerin bilişsel gelişimlerine destek olacak oyun temelli eğitim modelleri ve etkinliklerden oluşur. Çocuklar akademik becerilere hazırlanır. Sınav İlkokullarında Side to Side’ programı gereği öğrenciler yoğun olarak İngilizceye maruz bırakılırlar. Bu sayede öğrenciler kalıcı bir şekilde İngilizce öğrenebilirler.  

Sınav İlkokulları, uyguladığı ‘Side to Side’ eğitim programı ile öğrencilerin İngilizceye yoğun olarak maruz kalmaları sonucunda kalıcı bir şekilde İngilizceyi öğrenmelerini hedeflemektedir. Yabancı bir dili tam olarak öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 400 kez tekrarlanması gerektiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
 
1.ve 2.sınıflarında tam Side to Side programı uygulanmaktadır. Side to Side Programının ilk ve en önemli ayağı okuldaki çift öğretmen sistemi ile başlar. Her sınıfın bir anadil sınıf öğretmeni bir de İngilizce sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Bu da öğrencilere tıpkı anadillerini öğrenirken olduğu gibi İngilizce’yi ihtiyaç duyarak kullanma fırsatı sunar. Böylece, İngilizce öğrenciler için günlük yaşamın bir parçası olur ve İngilizce iletişim kurmak Türkçe konuşmak kadar doğal hale gelir.
 
3.sınıflarda PBL (Project Based Learning) programı uygulanmaktadır. Proje tabanlı eğitim ve Steam sistemi tüm dünyada oldukça popüler olup öğrencilerimiz üzerindeki olumlu etkisi Side to Side PBL programı ile kanıtlanmıştır. Bu program alt yapımızla 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirilir.

‘Side to Side’ programı çerçevesinde ilköğretim 1. 2. ve 3. sınıflardaki İngilizce eğitim programı ‘Oyun Temelli Yaklaşım’ üzerine kuruludur. İlkokul 1. ve 2.sınıfta anadil öğretmeni ile beraber olarak İngilizce öğretmeni de derslerde bulunur. Bu şekilde İngilizce öğretimi ile diğer derslerin ve okul yaşantısının bütünleşmesi sağlanmaktadır. Öğrenciler ders aralarında, yemek salonunda ya da bahçede oyun oynarken ilgili ders öğretmenleri ile İngilizce iletişim kurarlar. İngilizce öğretmenleri gün içerisinde öğrencilerle İngilizce konuşarak anlaşırlar. Böylelikle öğrenciler gün içerisindeki ders haricindeki zamanlarda da yoğun olarak İngilizceye maruz kalırlar ve karşıdaki öğretmenleri ile iletişim sağlayabilmek için İngilizce konuşmaları doğal olarak sağlanmış olur.

Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav İlkokullarında Side to Side İngilizce Eğitim Programı

 

 

Eğitim | İngilizce Konuşarak Öğrenilir

 
Sınav Anaokullarından başlayarak İlkokullarda ve Oratokullarda da devam eden ‘Side to Side ‘ eğitim programı “İngilizce Konuşarak Öğrenilir” düşüncesi temel alınarak hazırlanır ve uygulanır.  Sınavlı öğrenciler rahat ve doğal bir şekilde İngilizce öğrenirler 
 
İngilizce konuşarak öğrenilir. İngilizce öğrenmek aynı anadili öğrenmek gibidir ve  özellikle  0-10 yaş aralığında gerçekleşir. ‘Side to Side‘ programı bu eğitim anlayışı çerçevesinde özel olarak hazırlanır. Sınavlı öğrenciler ders aralarında, yemek salonunda, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynarken İngilizce ders öğretmenleri ile sadece İngilizce iletişim kurarlar.Öğrenciler aynı yurtdışında bir okulda okuyormuş gibi gün içerisindeki ders haricindeki zamanlarda da yoğun olarak İngilizceye maruz kalırlar. Sınavlı öğrenciler İngilizce yazılı ve sözel olarak kendisini özgürce ifade edebilir, okuduğu ya da dinlediği materyallerden edindiklerini kendi düşünceleri ile birleştirir ve kanıtlar göstererek ifade edebilir.
 
Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav İlkokullarında İngilizce Eğitim Programı
  

Eğitim | Sınav Ortaokullarında Akademik Eğitim Yolculuğu

 
Sınav Ortaokullarında akademik eğitim yolculuğu öğrencilerin ortaokuldan sonra girilen  Liselere Geçiş Sistemine (LGS) en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla özel olarak hazırlanır.
 
Sınav Ortaokullarında 5. sınıf kademesinde “In Side Out Side” ve “Proje Tabanlı Eğitim”, 6 ve 7. sınıf kademelerinde “Proje Tabanlı Eğitim” ve 8. sınıf kademesinde “Liselere Geçiş Sistemi”ne uygun ders programı uygulanır. Sınav Ortaokullarına başlayan her öğrenci derslerde nitelikli bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan sosyal, psikolojik gelişmeleri desteklenir. Öğrenciler verilen nitelikli akademik eğitim ile kurs dershane ya da özel ders gibi ek eğitim kurumlarına gitme ihtiyacı hissetmezler. Sınav okulları bünyesinde verilen soru çözüm saatleri, etüt çalışmaları ve belirli aralıklarla yapılan deneme sınavları öğrencilerin derslerde eksiklerini tamamlamaları amacıyla okul içinde yapılır.
 
Sınav Ortaokullarında tüm öğrencilerin sanat, spor ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılmaları After School adı verilen program ile sağlanır. Sınav Okulları İngilizce eğitim sistemi,  STEM çalışmaları, robotik-kodlama eğitimleri  öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler olmaları için koordinatörlükler tarafından özenle hazırlanır. Öğrencilerin başarıları, okula ve derse devamlılıkları, ödevlerin kontrolü ve sınav sonuçları gibi tüm süreçler yakından takip edilir. Tüm bu sonuçlar ‘MyExamy  sistemi üzerinden velilerle paylaşılır. 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav Ortaokullarında Eğitim Öğretim Programı

 
 

 

Eğitim | Sınav Ortaokullarında İngilizce Eğitimi

 
İngilizce eğitim Sınav Ortaokullarında öğrencilerin fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ve belirli bir İngilizce düzeyinin üzerinde akıcı ifade etmelerine imkan sağlayacak şekilde oluşturulur. ve öğrencilerin İngilizcelerini zenginleştirmeleri makaleler ve hikayelerin yanı sıra dijital platformlarla  zengin hale getirilir.  Öğrencilere kendi düzeyinde olanaklar sağlanan Sınav Okullarında İngilizce eğitimine öğrencilerin yazma okuma dinleme ve akıcı olarak konuşabilme becerileri kazanmaları sağlanır.

Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav Ortaokullarında İngilizce Eğitim Programı

 

Eğitim | Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Akademik Eğitim Yolculuğu

 
 
“Sınav Liseleri ( Sınav Lisesi, Türkçe : Sınav Liseleri veya Sınav Lisesi ); Türkiye çapında Sınav Eğitim Kurumları öncülüğünde Türkçe eğitim veren bir lisedir. 1992 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük, en yüksek ve en güvenilir eğitim kurumları olan Sınav Eğitim Kurumları' nın deneyim ve birikimi ile ortaya çıkmıştır .
 
Merkezi Yenimahalle'de bulunmaktadır. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde aktif bir eğitim kurumudur. 1992 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Sınav Eğitim Kurumları tarafından Ankara'da ilk kez faaliyet göstermeye başlamıştır. Sınav Eğitim Kurumları'nın yayın ve kurs döneminde ortaya çıkmıştır.
 
Sınav Eğitim Kurumları üç temel değer üzerine kuruludur. "Takip/Sorumluluk, Doğruluk/Dürüstlük, Empati/Sempati"den oluşan bu değerler Sınav Okullarında kısaca THE OKUL olarak anılmaktadır. Bunlar öncelikle öğrenciler tarafından benimsenir. Okul kültürü bu değerlerin üzerine çıkar ve kurumlar da aynı doğrultuda yönetilir. 
 
 

 
 
Sınav Liseleri, New York Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen yabancı dil programına dayalı bir İngilizce öğretim sistemi kurmuştur. Sınav Liselerinde 9, 10 ve 11. sınıflarda haftalık zorunlu İngilizce derslerine ek olarak uzaktan eğitimle desteklenen ( Avrupa Dil Pasaportu kriterlerine göre) yabancı dil eğitimi verilmektedir.” (https://en.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1nav_High_Schools)
 
Eğitim | Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Akademik Eğitim Yolculuğu ‘’İyi bir lise, iyi bir üniversitenin kapısıdır’’ anlayışına göre şekillenir ve eğitim iki aşamada gerçekleşir; Bu aşamalardan ilki Sınav Anadolu ve Fen Liseleri 9 ve 10. sınıf kademelerinde verilen yoğun İngilizce eğitimi ile birlikte ilerleyen akademik eğitim programıdır.

u programla beraber Değerler Eğitimi ve After School kapsamında yer alan kültür, sanat, spor etkinlikleri ile kulüp çalışmaları da  devam eder. Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Akademik Eğitim Yolculuğunun ikincisi ise 11 ve 12. sınıf kademelerinde üniversiteye geçiş sınavı olan AYT-TYT  hazırlık çalışmalarıdır. Bu kademelerde Her hafta düzenli uygulanan AYT-TYT ve ders denemeleri, soru çözüm saatleri ve etüt tamamlama çalışmalarıyla kurs ve özel derse gerek kalmayacak şekilde bir akademik program izlenir ve üniversiteye hazırlık ciddi bir ivme kazanır.  

Sınav Liselerinde İngilizce programı; Özel okul olmanın bilinciyle Sınav Liseleri İngilizce öğretim sistemini Sınav Koleji'nin OXFORD ile geliştirdiği yabancı dil programı üzerine kurmuştur. Sınav Liselerinde özellikle 9, 10 ve 11. sınıflarda haftalık zorunlu İngilizce derslerinin yanında, uzaktan eğitimle de desteklenen kolej anlayışıyla yabancı dil eğitimi (Avrupa Dil Pasaportu kriterlerine göre) verilir. 

 


 

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce Eğitim


Sınav Anadolu ve Fen Liseleri İngilizce programı ile “İngilizce’yi anlatan değil, öğreten bir okul” olduğu vurgulanarak, İngilizce öğrencilere anadilleri gibi öğretilmektedir. Unutulmamalıdır ki anlatılanlar hafızada kalmayabilir ancak yaşananlar mutlaka kalacaktır. Bu sebeple, öğrencilere okul içerisinde verilen ödev ve projeler sayesinde okul dışında da İngilizce ile iç içe olma fırsatı sağlanır.
 
İngilizce Eğitim Programı altyapısı ile Sınav Liselerinde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirilir. Öğrencilere iş birliği, takım çalışması ve araştırma becerileri kazandırılırken sanatsal yönlerini de kullanabilecekleri tasarımlar ve çizimler yapmalarına olanak sağlanır.
 
Kitap ve proje çalışmaları ile hitabetlerini geliştirmeleri hedeflenen öğrencilerin İngilizceyi severek öğrenmeleri, yetkin ve aktif kullanmaları, İngilizce dilini kullanırken kendilerine güvenmeleri, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri,  kültürel öğrenme yoluyla farklı kültürleri tanımaları ve edindikleri kazanımları birer yaşam becerisine dönüştürebilmeleri hedeflenmektedir. 
 
Sınav Liselerinde geleceğin mesleklerine hazırlanan  özgüveni yüksek “Dünya İnsanları” yetiştirilir.
 
Sınav Liselerinde Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen ‘BetterTogether/ PagebyPage’,  İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement (AP) programı ve OXFORD AQA Uluslararası GCSE Programları uygulanmaktadır.
 
Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Eğitim Öğretim Programı
 

 

Oxford Uluslararası Müfredatı - Oxford International Curriculum Sınav Okullarında

 
Oxford Uluslararası Müfredatı - Oxford International Curriculum Sınav Okullarında 4. 5. 6. ve 7. sınıflarda ve Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde OXFORD AQA IGCSE programları olarak verilir. 
 
Oxford Uluslararası Müfredatı - Oxford International Curriculum müfredatı Oxford Üniversitesi tarafından öğretme ve öğrenmeye yeni yaklaşımlar sunma amacı taşır. Uluslararası ölçütlere ve esneklik özelliğine sahip tek programdır. Öğrencilerimi disiplinler arası çalışma ve bağlantı kurma becerileri kazandırır ve yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler bu programla uluslararası yetkinlik- yeterlilik sınavlarına hazırlanır.Öğrenciler her öğretim yılının sonunda Oxford International Curriculum sınavına girerler ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alırlar.
 
Oxford Uluslararası Müfredatı - Oxford International Curriculum müfredatı  21. yüzyıl becerilerini kapsar. Öğrencilerin farklı konular üzerinde entelektüel araştırma yapmalarını, eleştirel, yaratıcı düşünme becerileri kazanmalarını sağlar ve teşvik eder. Öğrencilerin bireysel ve kültürel değerlerle ilgili farkındalıkları artar. Öğrencileri farklı akademik süreçlere hazırlar.
Ayrıntılı Bilgi İçin: Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Oxford International Curriculum Müfredatı
 

 

Oxford AQA Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı Hakkında Genel Bilgi

 
Oxford AQA Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı diğer adıyla Oxford AQA Uluslararası GCSE uluslararası genel ortaöğretim eğitimi sertifika programıdır. Oxford AQA Uluslararası GCSE 14-17 yaş aralığında yer alan öğrencilerin birçok konuda farklı beceri düzeylerini hedefleyen öğretim programlarını içerir. Program öğrencilerin  problem çözme, akıl yürütme, analiz etme, bilgi teknolojilerini kullanma ve araştırma becerilerini takım çalışması içinde kullanabilmelerini sağlayan bir öğrenme sürecinden oluşur. Hu süreç boyunca öğrencilerin kazandıkları edinimler onları  AS/A-level Yeterlilik Sertifika Programı ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı gibi farklı öğretim programlarına hazırlar. Öğrencilerin eğitim süreci sonunda aldıkları skorlar, A*-G sisteminin yerini alan ve İngiltere'de uygulanan 9-1 not baremi yapısına dayanır ve İngiltere'deki okullarla da uyumludur. 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin: Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Genel Ortaöğretim Sertifika Programı
Oxford Uluslararası Müfredatı (OIC-Oxford International Curriculum) ilkokuldan lise sona kadar eğitim hayatı sürdüren Sınav öğrencileri bu müfredat ile hem okulun hem de bireysel anlamda kendi vizyonlarına güç katarlar.

 

 

Çift Diploma Oxford IGCSE ESL (International General Certificate of Secondary Education) Programı ile Alınabilir

 
Çift Diploma Oxford IGCSE ESL (International General Certificate of Secondary Education) Programı ile Alınabilir ; Sınav Okullarında ilkokuldan lise sona kadar tüm seviyelerde akademik eğitimin yanında verilen Oxford Uluslararası Öğretim Programı (Oxford International Curriculum, OIC) ile Çift Diploma alınabilir.
 
Oxford Uluslararası Müfredatı esneklik özelliğine sahip tek programdır. Öğrenme ve öğretmeye yeni yaklaşımlar sunar. Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilere disiplinler arası çalışma ve bağlantı kurma becerileri kazandırır. Bu becerileri uluslararası ölçütlerle onlara sunar ve öğrencileri uluslararası yeterlilik ve yetkinlik sınavlarına hazırlıklar.Ayrıca Oxford Uluslararası Müfredatı öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazanmalarına yardımcı olur. Öğrencileri entelektüel araştırma-sorgulama anlamında teşvik eder. 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını ve öğrencilerin kültürel farklılıklar ve bireysel değerlerle ilgili farkındalıklarının artmasını sağlar
 
Amerika, Kanada ve Letonya da bulunan üniversitelere sınavsız geçiş olanağı ve Çift Diploma olanağı Oxford Üniversitesi tarafından verilen Oxford Uluslararası Müfredatı ile mümkündür. 
 


 

Eğitim | Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Öğrenci Değişim Programları

 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrenciler yurtdışı eğitim danışmanlığı kapsamında CERN, NASA ve Avrupa Üniversitelerine yapılan kapsamlı gezilere katılırlar. Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrenciler  öğrenci değişim programlarıyla isteyen öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını ABD ve Kanada gibi ülkelerde sürdürebilirler.
 
Eğitimde Yüksek Kalite ile Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Dershaneye Gitmesine Gerek Kalmaz
 
Eğitimde yüksek kalite ile Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilerin dershaneye gitmesine gerek kalmaz. Sınav-Okul Konsepti dahilinde  okul+kurs uygulaması ile Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenciler hem okul derslerine hem de üniversiteye en iyi şekilde hazırlamak için eksiksiz eğitim alırlar.

 

Eğitim Kapsamında Okullarda Uygulanan Projeler

 
Eğitim kapsamında okullarda uygulanan projeler; Eğitim Projeleri  ve eğitimin en önemli destekçileri okullarda yapılan  projeler, kulüpler ve aktivitelerdir. Bu projeler, aktiviteler ve etkinlikler öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda köprü kurarak dillerin ve kültürlerin birbirleri ile etkileşime geçmesini sağlar. Ayrıca projeler öğrencilere farklı bakış açıları kazandırır.
 
Eğitim kapsamında okullarda ulusal ve uluslararası projeler öğrencilere birçok fayda sağlar: Özellikle projeler  öğrencilere işbirliği becerilerinin gelişmesi, ekip çalışması yapılması, liderlik özelliği kazanma ve karar alma becerilerini geliştirme anlamında yardımcı olur.


 
Projeler öğrencilere, yeni bilgi ve teknolojileri yerel ve global alanlardaki en son teknolojileri ve uygulamaları keşfetme fırsatı verir.
 
Eğitim kapsamında okullarda ulusal ve uluslararası projeler öğrencilere  farklı kültürler, diller ve inançlar hakkında bilgi ve farkındalık kazandırır. Bu projeler ile öğrenciler diğer öğrenciler ve eğitimcilerle küresel eğitim bağlantıları ve ilişkileri kurma fırsatı sunar.
 
Eğitim projeleri ile öğrenciler farkındalık çalışmaları yaparlar, sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alırlar, etik konular hakkında bilgi sahibi olurlar, verilen konulara daha fazla ilgi gösterirler ve küresel eğitim projelerine olan motivasyonları artar. Eğitim kapsamında okullarda uygulanan projeler öğrencilere genel anlamda hayatları boyunca kullanabilecekleri değerli beceriler ve tecrübeler kazandırır.
 
 

Eğitim | Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations) SINAV MUN  | Sınav Okulları

 
Eğitimin en önemli destekçileri olan projelerden biri olan Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations) MUN öğrencilerin Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil canlandırdığı konferanslardır. 
 
Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations), öğrenciler tarafından organize edilen bir simülasyon etkinliğidir. Etkinlikte, öğrenciler Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerinin diplomatlarının rolünü üstlenir ve BM gibi bir kuruluşun çalışma şeklini ve sürecini taklit ederler.
 
Model BM etkinliklerinde, öğrenciler farklı ülkelerin görüşlerini temsil eder ve çeşitli konular hakkında tartışırlar. Konular genellikle uluslararası hukuk, ekonomi, sosyal konular, çevre ve insan hakları gibi konuları kapsar. Etkinlikte, öğrenciler diyalog kurma, iletişim, problem çözme ve liderlik becerilerini geliştirirler.
 
Model BM etkinlikleri, öğrencilerin global konular hakkında fikirlerini geliştirmelerine, çeşitli ülkelerin görüşlerini anlamalarına ve diğer kültürlerle tanışmalarına yardımcı olur. Ayrıca, öğrenciler uluslararası arenada yapılan kararların etkilerini ve süreçlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 

 
Model Birleşmiş Milletler (Model UN) etkinliklerinde, öğrenciler farklı ülkelerin diplomatlarının rolünü üstlenir ve BM gibi bir kuruluşun çalışma şeklini ve sürecini taklit ederler. Öğrenciler ülkelerin görüşlerini temsil etme: Her öğrenci bir ülkenin diplomatı olarak görüşlerini ve politikalarını temsil eder.
 
Öğrenciler farklı ülkelerin görüşlerini ve çıkar çatışmalarını tartışır ve konsensüs oluşturmaya çalışırlar. Öğrenciler, BM gibi bir kuruluşta olduğu gibi, resmi metinler ve raporlar hazırlar. Etkinlikte, öğrenciler diyalog kurma, negasiyasyon, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirirler. Liderlik becerilerini kazanma: Model BM etkinlikleri, öğrencilerin liderlik, organize etme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler BM gibi bir kuruluşun nasıl çalıştığını ve nasıl kararlar aldığını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, öğrenciler uluslararası arenada yapılan kararların etkilerini ve süreçlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 
Sınav Okullarında 2020 yılında yapılan  Sınav Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations) SINAVMUN - organizasyonu 600 katılımcı ile Türkiye’de yapılan en büyük lise organizasyonu olmuş ve çok büyük bir başarıya imza atmıştır.
Ayrıntılı Bilgi İçin : SINAVMUN

 
 

Eğitim | Global Citizenship Summit / Küresel Vatandaşlık Zirvesi  | Sınav Okulları

 
Eğitimin en önemli destekçileri olan projelerden biri olan Global Citizenship Summit / Küresel Vatandaşlık Zirvesi bir dünya vatandaşlığı konseptinin tanıtımı ve desteklenmesi amacıyla düzenlenen bir toplantıdır. Bu toplantılar genellikle insan hakları, eşitliği, adaleti, çevresel sürdürülebilirliği ve diğer ulusal ve küresel sorunların çözümüne odaklanır. Katılımcılar, politikacılar, iş dünyası liderleri, aktivistler, sanatçılar ve diğer öncüler arasında iletişim kurma, fikir alışverişi yapma ve işbirliği yapma imkanı bulurlar. Global Citizen Summit, birçok farklı ülkede düzenlenir ve ulusal ve küresel düzeyde bir etki yaratmayı amaçlar.
 
Global Citizen Summit, uluslararası bir topluluğun katılımıyla düzenlenir ve insanlar arasındaki farklılıkları ve kültürleri kabul etmeyi, sosyal adalet ve insan hakları gibi konuları tartışmayı amaçlar. Ayrıca, katılımcılar dünya çapındaki meselelere dikkat çekerek, çözüm bulma yollarını aramayı hedefler. Global Citizen Summit, insanların fikirlerini paylaşmasına, fikirlerinin dünya çapındaki insanlar tarafından duyulmasına ve kabul görmesine olanak tanır.
Ayrıntılı Bilgi İçin : Global Citizen Summit

 

Eğitim | FPSPI - Future Problem Solving Program International  | Sınav Okulları

 
Eğitimin en önemli destekçileri olan projelerden biri olan FPSPI - Future Problem Solving Program International dünya çapında gençlerin gelecekteki problemlere odaklanmasını ve çözüm bulma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir organizasyon programıdır. FPSPI, gençlerin gelecekteki problemlere dair fikirlerini ve stratejilerini belirleme, düşünme ve sunma becerilerini geliştirmelerini hedefler. Program ayrıca, gençlerin farklı kültürler ve fikirlerle tanışmasına ve iletişim becerilerini geliştirmesine olanak tanır. FPSPI, dünya çapındaki okullar ve öğrenciler tarafından açıkça desteklenen ve yaygın bir şekilde uygulanan bir eğitim programıdır.
 
FPSPI - Future Problem Solving Program International dünya çapında gençlerin gelecekteki sorunları çözme yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan bir organizasyondur. FPSPI, gençlerin problem çözme becerilerini, yaratıcı düşünce ve çözüm odaklı yaklaşımını geliştirmelerini hedefler. Bu program, gençlerin dünya çapındaki sorunlar hakkında fikirlerini paylaşmasına ve fikirlerinin dünya çapındaki insanlar tarafından duyulmasına olanak tanır. Ayrıca, gençlerin küresel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu sorunların çözümüne yönelik fikirler üretmelerini teşvik eder.FPSPI - Future Problem Solving Program International projeleri kapsamında Sınav Kolejinin Dünya 4.lüğü, Dünya 2.liği ve Dünya 1. liği bulunur.
Ayrıntılı Bilgi İçin : FPSPI - Future Problem Solving Program International

 

Eğitim | The World's Scholars Cup  | Sınav Okulları

 
Eğitimin en önemli destekçileri olan projelerden biri olan The World's Scholars Cup, dünya çapında gençlerin akademik yeteneklerini geliştirmelerine ve bir araya gelmelerine olanak tanıyan bir yarışmadır. Bu yarışma, gençlerin farklı konular hakkında araştırma yapmasını, tartışmasını ve çözüm üretmesini teşvik eder. The World's Scholars Cup, gençlerin dünya çapındaki insanlarla iletişim kurmasına, fikirlerini paylaşmasına ve fikirlerinin dünya çapındaki insanlar tarafından duyulmasına olanak tanır. Ayrıca, gençlerin küresel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu sorunların çözümüne yönelik fikirler üretmelerini teşvik eder.
 
2007 yılından beri düzenlenen ve akademik anlamda dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “The World’s Scholars Cup (Dünya Bilginler Kupası)”, öğrencilere eşsiz bir deneyim sunanuluslararası  bir yarışma özelliğindedir. 
 
The World's Scholars Cup kapsamında Sınav Koleji Yale Üniversitesinden 1 altın 3 gümüş madalya ile gelmiştir ve Türk bayrağını uluslararası platformda dalgalandırmıştır.
Ayrıntılı Bilgi İçin : The World Scholars Cup

 

İyi Bir Eğitim Yaşadığımız Çağda Nasıl Olmalıdır?

 
İyi bir eğitim yaşadığımız çağda nasıl olmalıdır sorusu gerek internet ortamında gerek sosyal mecralarda en fazla sorulan sorudur. Öncelikle iyi bir eğitim kişiselleştirilmiş olmalıdır. Kişiselleştirilmiş eğitim ise  her bir öğrencinin  farklı öğrenme stillerine ve hızlarına uygun eğitim alması anlamına gelmektedir. 
 
İyi bir eğitim her geçen gün hızla değişen, gelişen ve ilerleyen teknolojik ve sosyal gelişmelere adapte olabilmeli bu bakımdan esnekleştirilmiş olmalıdır. Öğrencilerin uluslararası ve küresel konular hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olmalı, onlara özgür ve küresel düşünebilme becerisini kazandırmalıdır. Bu anlamda iyi bir eğitim alan öğrenciler karşılaştıkları sorunları çözmek için düşünme, problem çözme becerisi ve analiz yapma becerileri kazanırlar.
 
İyi bir eğitim öğrencilerin çoklu zeka kapsamında fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerin tümünün gelişmesine katkıda bulunmalıdır.
 
İyi bir eğitim öğrencilerin dijital iletişim ve dijital teknolojilerde ilerlemesini ve gelişmesini sağlamalıdır. Genel anlamda iyi bir eğitim öğrencilere kariyerlerinin sürekli gelişmesi için yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmelidir.
 
  

Eğitimde Dijitalleşme | MYEXAMY - YAPAY ZEKA  TABANLI SÜREKLİ EĞİTİM PLATFORMU 

 
Eğitimde dijitalleşme ve Myexamy Yapay Zekâ Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu, Sınav Eğitim Kurumlarının tüm kademelerinde verilen eğitim süreçlerinde Sınav markasını öne çıkaran önemli özelliklerden biridir.
 
Eğitimde dijitalleşme ve Yapay Zekâ Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu Myexamy öğrenciye özel çalışma programlarının oluşturulması, eksik tamamlama dersleri, ölçme değerlendirme ve rehberlik çalışmaları ile kademelere göre ayrılmış nitelikli dijital eğitim materyallerini içeren kapsamlı bir dijital eğitim platformdur ve yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş çalışma programlarını kapsar. 
 
Eğitimde dijitalleşme ve Yapay zekâ tabanlı sürekli eğitim platformu olan Myexamy tam öğrenme ve yüksek başarı için tasarlanan bir uygulamadır. Kolay kullanımı, kullanıcı dostu arayüzleri ve yapay zeka ile kişiselleştirilmiş çalışma programları ile öğrencilerin yüksek başarı elde etmelerini sağlar. Sınav Eğitim Kurumlarının eğitim süreçlerinde inovatif eğitim anlayışıyla yapılandırılan, sınırsız fonksiyon özelliklerini tek platform üzerinde barındıran ve eğitimin bütün süreçlerini kapsayan eğitim yazılımı olan ve eğitim alanına yeni bir soluk getiren dijital eğitim Yapay Zekâ Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu Myexamy’nin kullanılması ile öğrencilerin tam öğrenmesi ve akademik başarıları sağlanır.
 


 
Eğitimde dijitalleşme kapsamında Sınav Eğitim Kurumlarında Yayınlar ve Tüm Eğitim Materyalleri Farklı Formatlarda Dijital Ortam Olan Myexamy’de Bulunur
 
Eğitimde dijitalleşme kapsamında Sınav Eğitim Kurumlarında yayınlar ve tüm eğitim materyalleri farklı formatlarda dijital ortam olan Myexamy’de bulunur. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu eğitim materyallerine Myexamy sistemi ile geniş bir dijital ağ üzerinden sorunsuz olarak erişebilir. Çalışmalarımızın temelinde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinin tüm sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerimize zengin bir doküman desteği sağlama amacı bulunur. Sınav Eğitim Kurumlarında ara sınıf öğrencilerinin aşamalı bir süreç içerisinde doğru içerikler ve kaliteli sorularla eksiklerini gidermeleri, merkezî sınavlara hazırlanan 8. , 12. sınıf ve mezun öğrencilerinin ise değişikliklere, yeni içerik ve yöntemlere hızlı ve doğru biçimde ulaşmaları için Yapay Zekâ Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu Myexamy kullanılır.
 
Sınırsız fonksiyon özelliklerini tek platform üzerinde barındıran ve eğitimin bütün süreçlerini kapsayan 360 derece eğitim yazılımı Myexamy, öğrenci takibi, veli bilgilendirme, muhasebe, rehberlik-ölçme değerlendirme gibi alanların yanı sıra eksik tamamlama, kişiye özel çalışmalar gibi birçok eğitim materyalini de kapsar.
 
Myexamy Yapay Zeka Tabanlı Sürekli Eğitim Platformunda Neler Var ?
 
Myexamy Yapay Zeka Tabanlı Sürekli Eğitim Platformunda canlı dersler, online testler, ev ödevleri, devamsızlık, sınav sonuçları, ders programı gelişim çizelgesi, etütlerim ve bunun gibi saymakla bitmeyen özellikler bulunuyor.
 
Myexamy Yapay Zeka Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu Velilerin de Kullanımına Açık
 
Myexamy Yapay Zeka Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu velilerin de kullanımına açık. Veliler çocuklarının ödevlendirmelerini, okuldaki hangi etkinliklere katılıp katılmadığını, sınav sonuçlarını, sorulara doğru yanıt verip veremediğini görebilir. Myexamy bu ve bunun gibi birçok konuda anlık geri bildirimlerle verileri bilgilendirir. Ödevler hakkında öğretmen tarafından yapılan sonuç işaretlemeleri, deneme ve yazılı sınav sonuçları, öğrenci gelişim haritası, devamsızlık, follow me takip etkinlik modülü, öğrencinin kazanım eksiklerine göre video ve soru tanımlama, robotik kodlama uygulama takibi gibi birçok özellik  Myexamy Veli Platformunda bulunuyor.
 

 

Eğitimde Dijital Devrim Myexamy  ile Başlıyor

 
Myexamy Yapay Zeka Tabanlı Sürekli Eğitim Platformunda klasik eğitim yazılım zekası ile güçleniyor. Metaverse altyapısının tüm öğrenme süreçlerine entegre edildiği Yapay Zeka Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu Myexamy’de öğrenci kaydından mezuniyet işlemlerine kadar tüm adımları yeniden tasarlanmıştır. Sürekli eğitim için kolay kullanım hızlı ve kullanıcı dostu arayüzler ile öğrenciler daha iyi öğrenerek başarılı olur. 
 
Eğitimde Dijital Devrim Myexamy’de ;
 

Eğitim | LIVEEXAMY - CANLI YAYIN UYGULAMASI

 
Öğrenme sürecinin verimli ilerlemesi için farklı yöntem ve tekniklerin bir arada kullanılması gerekir. Öğrencilerin yüz yüze eğitim ortamında öğrendiklerini, dijital ortamda pekiştirmeleri için onlara etkinlikler, soru çözüm videoları, soru-cevap uygulamaları, deneme sınavları, gerektiğinde eksik görülen konuya yönelik konu anlatım videoları gibi alternatifler sunulan Sınav Eğitim Kurumlarında öğrenciler, kendilerine uygun yöntemler arasından istediklerini seçerek eksiklerini daha bilinçli, verimli ve rahat bir şekilde tamamlarlar. Bunu istedikleri zaman diliminde gerçekleştirebilen öğrenciler, ayrıca Hibrit Eğitim Modeli Çerçevesinde liveexamy Canlı Yayın Uygulaması üzerinden belli bir program dahilinde canlı yayın derslerini de takip edebilirler.

Eğitim | CODEXAMY 

 
Codexamy (robotik kodlama) uygulaması ile öğrenciler STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında kodlama ve programlama becerilerini geliştirirler. Robotik kodlama eğitimleri öğrencilerin mücadele, sorun çözme, takım ruhu ve iş birliği gibi önemli sosyal becerileri kazanmalarına olanak sağlar.
 
Hemen her yaş grubundan öğrencinin akıllı telefon ve bilgisayarlar aracılığıyla dijital dünyanın zaten içinde olduğunu görüyoruz. Bu açıdan düşünüldüğünde, eğitim için hazırlanmış dijital uygulamaların kullanımında öğrencilerimiz, sistem içerisinde yönergeleri takip edip uygulamaların işleyiş mantığını kolayca kavrayabilir.

Eğitim | Yapay Zekâ Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu Myexamy

 
Hemen her yaş grubundan öğrencinin akıllı telefon ve bilgisayarlar aracılığıyla dijital dünyanın zaten içinde olduğunu görüyoruz. Bu açıdan düşünüldüğünde öğrencilerimiz, Myexamy’de yer alan dijital uygulamaların kullanımında, sistem içerisindeki yönergeleri takip edip uygulamaların işleyiş mantığını korunur.
 
Yapay Zekâ Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu Myexamy, öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme ve öğretme deneyimlerini daha etkili ve daha kişiselleştirilmiş hale getirmek için yapay zeka teknolojisi kullanarak öğrenme sürecini optimize etmeyi amaçlayan bir eğitim platformudur.
 
Yapay Zekâ Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu Myexamy, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş öğrenme planları sunarak, öğrencilerin öğrenme sürecini daha etkili hale getirir, öğrencilerin güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini belirleyerek onların kişisel öğrenme hedeflerine ulaşmalarına, öğretmenlerin ise öğrencilerin gelişimini takip etmeleri ve öğrenme planlarını kişiselleştirmeleri için gerekli verileri sağlamalarına ve öğrencilerinin öğrenme sürecini optimize etmelerine yardımcı olur. Bu sayede öğretmenler öğrencilerin öğrenme performansını daha iyi anlarlar ve  eğitimde kaliteyi artar. 
 

 

Eğitim | Sınav Öğretmenleri Myexamy Sayesinde Dijital Anlamda Çok Daha Güçlü

 
Eğitimde öğretmenler teknolojik gelişmelere ilgili, alanında ve çalıştığı okul düzeyinin teknolojik gelişmelerine ayak uydurabilecek yeni uygulamalarla gelişmelere açık ve katkı sağlayabilecek entelektüel bilgi birikimine sahip olmalıdır. Planlı çalışma alışkanlığına sahip olan ve bilgisayarı etkin olarak kullanan alanında uzman Sınav Eğitim Kurumları öğretmenleri Sürekli Eğitim Platformu Myexamy sayesinde dijital anlamda çok daha güçlüdür.
Eğitimde Yapay Zekâ Tabanlı Myexamy ile Sınav Eğitim Kurumları öğrencileri kendilerini, öğretmen ve yöneticiler de öğrencilerin akademik gelişimini anlık olarak takip ederek, tam öğrenme ile yüksek başarı elde ederler.
 

 
Eğitim | Sınav Eğitim Kurumlarında Akademik Eğitimde Yapay Zeka MyExamy ve Teknolojik Olanaklar
 
Sınav Eğitim Kurumlarında Akademik Eğitimde Yapay Zeka MyExamy  ve teknolojik tüm olanaklar eğitim sürecinin her safhasında kullanılır. Dersler akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarında daha verimli şekilde işlenir. Ders içeriklerinin yanı sıra öğrenci takibinde de teknolojiden yararlanılır. Sınav Eğitim Kurumlarının her okulundaYapay Zeka MyExamy  ve teknolojik tüm olanaklar ortak bir şekilde uygulanır.
 
Sınav Eğitim Kurumlarında Akademik Eğitimde Yapay Zeka MyExamy uygulamasında konu anlatımları, örnek soru ve çözümler, eğitim görselleri, soru cevap, konu testleri, deneme sınavları gibi birçok dijital materyal bulunur. Bu materyaller profesyonel eğitim koordinatörlükleri ile yenilikçi, nitelikli ve uzman branş öğretmenler tarafından titizlikle hazırlanır.Sınav Eğitim Kurumları öğrencilerinin hepsinin kendine ait şifreleri bulunur. Öğrenciler kendilerine verilen şifrelerle bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonlarda bu dijital materyalleri kullanırlar.
 


 
Sınav Eğitim Kurumlarında Akademik Eğitimde Yapay Zeka MyExamy uygulaması ile öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimleri, başarı,  etütleri, devam-devamsızlık durumları, sınav değerlendirmeleri, denemeler, yazılılar,  ödevler, rehberlik-danışmanlık birimi ve tercihler gibi birçok bilgi 7 gün 24 saat takip edilir. Ayrıca  öğrenci ve velilerle bu platformda paylaşılır ve takibi sağlanır. Kazanım tabanlı gelişmiş yüzlerce rapor ile öğrencilerin konu eksiklikleri ve nedenleri istatistiksel olarak ortaya konulur.  Bu raporların sonucunda, öğrenim süreci yeniden planlanır, bireysel ya da grup çalışmaları ile eksiklerin giderilmesi sağlanır. Sınav Eğitim Kurumlarında Akademik Eğitimde Yapay Zeka MyExamy uygulaması sisteminde bilimsel ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılır. Bu şekilde öğrenciler,   denetimli, kaliteli eğitim-öğretim süreci içinde yer alırlar. Veliler, öğretmenler ve yöneticiler ile öğrencilerin devam durumları,  başarı haritaları ve sınav performansları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olurlar.


 

Eğitim | Eğitimde Sınavların Önemi | Oxford Test of English

 
Oxford Test of English, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve İngilizce seviyenizin belirlenmesini amaçlayan bir yazılı İngilizce sınavıdır. Bu sınav, İngilizce konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinizi ölçerek, seviyenizi A1 (Başlangıç) ile C2 (Uzman) arasındaki 6 CEFR seviyesinden birine karşılık gelen bir puan verir. Oxford Test of English, çok sayıda ülkede tanınmış bir sınavdır ve birçok eğitim kurumu ve işletme tarafından kabul edilir.

EĞİTİM SINAV ANAOKULU ROBOTİK KODLAMA  

 
Eğitim Anaokulu; Robotik Kodlama; Sınav Anaokullarında teknoloji ile karşılaşma, tanışma, kullanma yaşı çoğu zaman okul hayatına başlamadan gerçekleşen Sınav Anaokulları öğrencileri geleceğe hazırlarken yeni problem çözme yöntemleri geliştirmeleri yönünde çalışmalar yapılır. Sınav Anaokullarında çocukların  problem çözme, sistem tasarlama gibi becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Bu geliştirme Bilişimsel Düşünme Yöntemi - Computational Thinking ile yapılır. Çocukların problem çözme davranışları, problem çözme sürecinde duyusal ve psikomotor becerileri geliştirmek için bilgisayar biliminin temelindeki kavramları kullanılır.  Sınav Anaokullarında bilgisayarsız olarak kodlama ve algoritma eğitimi verilir. 
 
Eğitim iyi, kaliteli, nitelikli okullar olan Sınav Anaokullarında en üst düzeyde verilmektedir.  Öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini kazandırarak ve donatarak, çağa ve geleceğe hazır hale getirebilmek iyi bir eğitimle mümkün olur.
 
Sınav Anaokullarında verilen Robotik eğitiminde çocukların fiziksel nesneleri hareket ettirmelerine izin veren fiziksel arayüzler kullanılarak somut tasarımlar gerçekleştirmeleri sağlanır. Robotik Kodlama dersinde kullanılan Robotik-Kitler ile robotların, mühendislik ve tasarım süreci, hareket akışı, döngüler ,parametreler ve sensörler  yardımıyla anaokulu döneminde çocukların eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır. Robotik dersinde Sınav Anaokulunda okuyan öğrenciler tasarlama, inşa etme ve programlama için eşsiz bir öğrenme süreci gerçekleştirirler.
 

 

EĞİTİM SINAV ANAOKULU ROBOTİK KODLAMA  DERSİ

 
Sınav Anaokulları Robotik Kodlama dersleri ile çocukların bilişimsel düşünme, problem çözme, işbirlikli öğrenme, yaratıcı düşünme gibi becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Sınav Anaokullarında robotik kodlama eğitimi verirken, çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun bir program oluşturulur. 
 
Robotik kodlama eğitimi, Sınav Anaokullarında okuyan çocukların temel bilgi ve becerilerini geliştirir. Bu eğitim eğlenceli ve interaktif bir şekilde sunulur.
 
Eğitimin parçalarından biri olan Robotik Kodlama eğitimi, Sınav Anaokulu çocuklarının eğlenceli ve basit projeler tasarlamaları üzerine kurulmuştur. Çocuklara blok tabanlı kodlama platformları kullandırılır. Bu şekilde çocuklar temel kodlama kavramlarını kolayca öğrenirler.
Eğitim, Robotik Kodlama dersinde grup çalışmaları odaklıdır. Çocuklar, birlikte çalışarak sorunları çözmeyi ve fikir alışverişinde bulunmayı öğrenirler. Bu aynı zamanda anaokulu çocuklarının sosyal becerilerini de geliştirir.
 
Eğitim, Sınav Anaokulları Robotik Kodlama dersinde somut materyaller ve görsel araçlara dayalı olarak gerçekleşir. Renkli kartlar, blok tabanlı kodlama araçları, fiziksel nesneler ve robot modelleri ile robotik kodlama eğitimi desteklenerek, öğrencilerin bu dersin mantığını öğrenmeyi daha etkili hale getirir. Bu eğlenceli ders içeriklerine robotların basit bir labirenti geçmesi gibi etkileşimli projeler, renkli ışıklarla dans etmesi ve müzik yapması dahil olabilmektedir.   
 
Robotik Kodlama eğitimi, Sınav Anaokulu çocuklarının kendi özgür ve yaratıcı fikirlerini kullanarak projeler geliştirmeleri için fırsat tanır. Anaokulu çocukları bu şekilde problem çözme yeteneklerini ve özgüvenlerini artırır.
 


 
Eğitim, Sınav Anaokulları Robotik Kodlama dersinde çocukların farklı oyuncak ya da materyaller üzerinden hikayeleştirme kullanılarak da yapılır. Çocukların hayal gücüyle etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratılarak kodlama kavramları basit düzeyde anlatılır. Çocukların duyusal deneyimler yaşamalarını sağlanır. Böylece öğrenme daha eğlenceli hale getirilir. Oyunlaştırma, çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için etkili bir stratejidir. Sınav Anaokulları çocuklarına robotik kodlama dersinden sonra bu derse karşı teşvik edici ve yapıcı geri bildirim sağlanır.
Eğitimde iyi nitelikli ve kaliteli okullar Her çocuğun öğrenme hızına göre eğitim süreci tasarlarlar. Eğitim öğretim sürecinde esnek olunması çocuğun derslere daha kolay adapte olmasını kolaylaştırır. Robotik kodlama eğitimi çocukların teknoloji ile gelecekte daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olacak temel becerileri kazandıran Bilişim Derslerinden oluşur.
 
Her çağın beraberinde getirdiği birbirinden farklı problemler ve bu problemleri çözmek için farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Sınav Anaokullarında çocukların teknoloji ile karşılaşma tanışma kullanma yaşı okul öncesinde başlamaktadır. Dijital yerliler olarak adlandırılan çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlanırken sınav Anaokullarında problem çözme yöntemleri geliştirmeleri sağlanır. Bu anlamda 21 yüzyıl becerileri ile donatılan çağımızın çocukları Sınav Anaokullarında geleceğe hazır hale getirilir ve bu da iyi bir eğitimle mümkün olur. Robotik dersinde Sınav Anaokulu çocuklarının fiziksel nesneleri hareket ettirmelerine izin veren sistemler aracılığı ile ve bir ekran yerine arayüzlerin kullanıldığı fiziksel ve somut tasarımlar ortaya konulur. Robotik-kitler ders sırasında kullanılan robotların tasarım süreci, akışı döngüsü, parametreleri, sensörleri ile bir bütün olarak Sınav Anaokulu çocukları tarafından eğlenerek öğrenilmektedir. Öğrenciler derste bir ürünü inşa etmek tasarlama programlama için eşsiz bir öğrenme süreci gerçekleştirir.
 

Eğitimde Bilişimsel Düşünme

 
Bilişimsel düşünme yöntemi; eleştirel düşünmeyi insan ve bilgisayar arasındaki etkileşim ile bu etkileşim arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen ve ayrıca problem çözmeyi gerektiren çalışmaların bir bütün olarak düşünülmesidir. 
 
Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan bir çocuk anaokulu ve erken dönemden başlayarak problemlerin çözümüne yardımcı olması için bilgisayar başta olmak üzere diğer araçları kullanmayı sağlayan problemleri formüle etme, modeller ve simülasyonlar gibi soyutlamalar yoluyla verileri temsil etme ve bu verilerin mantıksal olarak i organize ve analiz edilmesi gibi becerileri erken yaşta gerçekleştirebilir.
 
Eğitimde robotik kodlama kapsamında olan bilişimsel düşünme yöntemi ile Sınav Anaokulu öğrencileri aynı zamanda bir problemi tam olarak belirleme ve verilen problemleri analiz etme yeteneği kazanırlar. Ayrıca problem çözme sürecini genelleyerek çeşitli problemlere transfer edebilirler. Sınav Anaokulları okul öncesi dönemde yapılan bu çalışmalarla basit ve temel düzeyde verilen problemleri ve bu problemlere uygun olan temel eylemleri bulma yetenekleri geliştirilir. Anaokulu ve okul öncesi dönemde çocuklarının verilen bir probleme yönelik doğru algoritma oluşturma yetenekleri, yine eğitimde verilen robotik kodlama dersi ile mümkün olur. 
 
Küçük yaşlarda kazanılan bir problemin normal ve ayrıca özel tüm durumlarını düşünebilme yeteneği basit ve temel düzeyde algoritmanın verimliliğini artırma becerisi ile tüm eylemlere kullanarak verilen probleme yönelik doğru ve düzgün bir algoritma oluşturma yeteneği yine Sınav Anaokullarında çocuklara robotik kodlama temel dersi ile verilir. Sınav Anaokullarında okuyan çocuklar çözümleri algoritmik düşünce yoluyla sıralı adımlar dizisi olarak otomatik olarak gerçekleştirir.

 

EĞİTİM SINAV ANAOKULLARINDA LEGO® EDUCATION

 
Eğitim; eğitimde Lego Education ile Bukalemun Stem Set kullanılması Sınav Anaokulu çocuklarına eğlenerek öğrenme imkanı sunar. Lego Education ile Bukalemun Stem Set ile Sınav Anaokulu öğrencileri eleştirel düşünme, problem çözme, tasarlama ve kodlama becerilerini bu şekilde geliştirirler.
 
LEGO® Education Akademi eğitmenleri tarafından her yaş grubuna özel olarak hazırlanan videolu eğitim setleriyle öğrenciler matematik ve mühendislik konularını eğlenerek öğrenirler. Öğrenciler STEM konularını uygulayarak öğrenirler ve geleceği inşa etmeye küçük yaşlardan itibaren başlarlar.
 
Eğitimde öğrencilerin gerçek yaşam problemleri ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmeleri önemli bir fırsattır Bu anlamda Bukalemun Stem Set Sınav Anaokulu öğrencilerinin yaşadığımız çağın teknolojileri daha iyi anlayarak doğru bir şekilde kullanmaları hedefler.
Eğitimde, LEGO® Öğrenme Sistemi, oyunla öğrenme ilkesine dayalıdır. Bukalemun StemSet bugünün küçük mucitleri, geleceğin bilim insanları mottosundan hareketle hazırlanır.
 
Anaokulu döneminde özel videolu eğitim setleriyle Sınav Anaokulu öğrencilerinin bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil becerilerinin gelişimleri oyunla desteklenir. Videolu eğitim setleri ile çocuklar geleceğin mesleklerine erken yaşta hazırlanırlar ve zamanlarını eğlenceli bir şekilde geçirerek öğrendiklerini daha iyi kavrarlar.
 
LEGO® Education tarafından her yaş grubuna özel olarak hazırlanan videolu eğitim setleriyle öğrenciler matematik ve mühendislik konularını eğlenerek öğrenirler. Öğrenciler STEM konularını uygularlar, öğrenirler ve geleceği şimdiden inşa etmeye başlarlar.
 
Sınav Anaokullarında robotik kodlama eğitiminde kullanılan ve öğrencilerin robotik kodlama becerilerini artırmaları için profesyonel bir biçimde ve özenle tasarlanan LEGO® Öğrenme Sistemi Bukalemun StemSet, anaokulu kademesinden ortaokul seviyesine kadar yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir yapıda hazırlanmıştır. LEGO® Öğrenme Sistemi, Bukalemun StemSet ile anaokulu öğrencileri STEM  robotik, kodlama konularını öğrenirlerken eğlenmenin ve üretmenin keyfini yaşarlar.
 

 

 EĞİTİM SINAV İLKOKULLARI ROBOTİK KODLAMA  DERSİ

 
Eğitim, Sınav İlkokulları Robotik Kodlama Dersi; Sınav İlkokullarında öğrenciler, Sınav Anaokulunda başlayan robotik eğitimlerini ilkokulda da devam ederler.Kodlama eğitimi ilkokul 1. sınıftan itibaren bilgisayar laboratuvarında verilir. 
 
Sınav İlkokullarında verilen kodlama eğitiminde eğitimin daha zevkli olması amacı ile blok tabanlı programlar kullanılır. Eğitimde oyunlaştırma ile daha kolay öğrenen Sınav İlkokulları çocukları koldlama eğitiminde blok tabanlı uygulamalar kullanırlar. Çünkü blok tabanlı kodlama eğitimi, yapılan değişimlerin ekranda anında görülmesinden dolayı tercih edilmektedir. İlkokul kodlama eğitiminde soyut ve metin yapılı kavramlar ile, soyut olan durumu daha somut hale dönüştürmeleri blok tabanlı kodlama yöntemleri ve Kodlama-Robotik setleri ile yapılır.
 
Sınav İlkokullarında verilen kodlama eğitimi ile Sınav ilköğretim kademesinde okuyan çocuklar  karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilirler, oluşan problemleri aşama aşama ifade edebilirler, yapılan hataları kısa bir süre içinde etkili bir şekilde çözerek çözüm bulabilirler. 
 
Eğitimin bir parçası olan Sınav İlkokullarında kodlama becerisi kazanmaları için çocukların, programlama ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirici dolayısıyla  problem çözme becerileri geliştirici çalışmalar yapılır. Kodlama ile çocuklar; kendilerini ifade etmeyi, bilgisayarla üretim yapmayı, problemleri çözmeyi ve projeler tasarlamayı öğrenirler. Bilgisayar laboratuvarında işlenen kodlama eğitiminde bilgisayar bilimleri temel kavramları,bilgisayar okur-yazarlığı,  iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımı,internet güvenliği,  dijital vatandaşlık, algoritma geliştirme, programlama, dijital oyun tasarımı ve 3D tasarım programları ile ilgili çalışmalar temel düzeyde ve tematik çalışmalarla verilir.  
 
Eğitimin bir parçası olan Sınav İlkokullarında verilen robotik kodlama eğitimi tematik yaklaşım odaklıdır. Tematik yaklaşım verilen temalar arasından seçilenler çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirme ve ilişkilendirme ile kavramları bütünün içinde ele almaya yönelik çalışmalardan oluşur.  Tematik öğrenme modeli çocuklarda araştırmacı ve bilimsel düşünceyi davranışa dönüştürmekte  önemli bir rol oynamaktadır. 
 

 

 EĞİTİM SINAV İLKOKULLARI ROBOTİK KODLAMA  DERSİ ÖĞRENCİ KAZANIMI

 
Sınav ilkokullarında verilen Kodlama Eğitimi, öğrencilerin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilişimsel araçların yazarı olmalarını, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif olarak kullanmalarını sağlayan,  fikir üretebilen ve fikirlerini teknolojiyi yardımı ile hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bir uygulamadır. 
 
Sınav ilkokullarında robotik kodlama atölyelerinde öğrencilere temel elektronik eğitimi, robotik kitlerin kullanımı, elektronik simülasyon çalışmaları eğitimi verilir. 
 
Robotik Eğitimi,  öğrencilerin fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmaları, tasarım yapmaları ve teknolojiyi etkin bir biçimde kullanmalarını amaçlar. Robotik uygulamalar öğrenmeyi kolaylaştırır ve öğrenci performansını olumlu olarak artırır. Bu anlamda Sınav İlkokulu öğrencilerine verilen robotik eğitimi ile öğrencilerin akademik performansında olumlu sonuçlar görülür. 
 
Sınav İlkokullarda Kodlama Eğitimi ile öğrencilerin ürettikleri orjinal fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir. 21.yüzyılın olmazsa olmazı olan ezberden uzak, sorgulayan, eleştiren nesillerdir. Erken yaşta alınan kodlama eğitimi bu becerilerin gelişmesini sağlar. 
 
Sınav İlkokullarında okuyan öğrenciler problemlere çözüm arayışı içinde bulunan, yaşıtlarından daha meraklı, istekli ve üst düzey performans gösteren ve  Dünya problemlerine yaşıtlarından daha duyarlı olan bir yapı gösterir. Öğrenciler Robotik Kodlama eğitim dersi ile soyut olan kodlama kavramlarını, somut çıktılar haline getirirler, donanımsal ekipmanlarla yaratıcılıklarını ortaya koyarlar, 3 boyutlu düşünebilirler, yetenek ve gelişimlerine uygun ürünler ortaya çıkarabilirler. Sınav İlkokullarında öğrencilere hem akıllı cihazların hem de nesnelerin internetinin çalışma mantığı, somut uygulamalar ve simülasyon yöntemi kullanılarak daha kolay anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulur. 
 

 

SINAV İLKOKULLARINDA LEGO® EDUCATION BUKALEMUN STEM SET

 
Sınav İlkokullarında  her yaş grubu için özel olarak hazırlanmış Lego® Education Bukalemun Stem Set videolu eğitim setleriyle; öğrenciler robotik, kodlama ve STEM konularını eğlenerek öğrenirler. Bukalemun StemSet, okul öncesi dönemden ortaokul seviyesine kadar yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir yapıda hazırlanır.  
 
Eğitim robotik kodlama olarak ele alındığında Sınav İlkokullarında LEGO® Education setleri ilkokul öğrencilerinin öğrenim süreçlerini kolaylaştırarak daha nitelikli hale getiren içeriklerden, STEM konularını eğlenerek öğrenmeleri için  fiziki materyallerden, eğitim kitapçıklarından, videolu-basılı içeriklerden ve müfredata uygun ünitelerden oluşur.
 
LEGO® Öğrenme Sistemi, oyunla öğrenme ilkesine dayalı yapısıyla öğrencilerin farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini geliştirme, Matematik, Robotik, Kodlama gibi STEM becerilerini artırma, öğrenmeyi öğretme, problem çözme yeteneklerini ilerletme ve geleceğini dünyasını şimdiden inşa etmelerini desteklemeleri amacıyla profesyonel olarak hazırlanan içeriklerden oluşur. Tanınmış kodlama dillerini, sensörler ve akıllı donanım sistemleriyle bir araya getiren LEGO® Öğrenme Sistemi, öğrencilerimizin robot tasarımı ve inşa etme süreçlerini de eğlenceli hale getirir. 
 
LEGO® Öğrenme Sistemi ile öğrencilerimizin  fen bilimleri, matematik, mühendislik konularındaki başarı düzeyleri ileri seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir. LEGO® Öğrenme Sistemi Bukalemun StemSet öğrencilerimizin farklı disiplinlerle bir arada çalışma, öğrenmeyi öğrenme, problem çözme konularındaki becerilerini geliştirme, 21. yüzyılın gerektirdiği kazanımlara erken yaşta sahip olmaları ve geleceğin dünyasındaki değişimlere uyum sağlamaları için özenle ve profesyonel bir şekilde tasarlanmıştır.  
 
Eğlenerek öğrenme imkanı sunan Bukalemun StemSet ile öğrencilerin eleştirel düşünme,  tasarlama, problem çözme ve kodlama becerileri gelişir. Öğrencilerin gerçek yaşam problemleri ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmeleri bakımından önemli bir fırsattır. Bukalemun StemSet ile öğrencilerin yaşadığımız çağın teknolojilerini daha iyi anlayarak doğru bir şekilde kullanmaları hedeflenir.

 

KAYNAKLAR
 

 

  EĞİTİM | EĞİTİM NEDİR? | EĞİTİM NASIL OLMALIDIR? 
EĞİTİM | EĞİTİM NEDİR? | EĞİTİM NASIL OLMALIDIR?
EĞİTİM | EĞİTİM NEDİR? | EĞİTİM NASIL OLMALIDIR?

13 Şubat 2023
Bunlara da göz atın!